Građani mogu biti ključni u borbi protiv korupcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od 04. do 13. oktobra, u osam crnogorskih opština, organizovao razgovore sa građanima i građakama o korupciji na lokalnom nivou tokom kojih je dijeljen promotivni materijal kroz koji je predočeno šta korupcija predstavlja, kao i koje i kakve su njene štetnosti po samo društvo.

Građani/ke Pljevalja, Bijelog Polja, Podgorice, Kotora, Nikšića, Ulcinja, Bara i Cetinja su tokom ove akcije imali mogućnost da se informišu o različitim oblicima korupcije u svim oblastima i na svim nivoima društvenog života – u privatnom, javnom, akademskom, civilnom i političkom sektoru. Takođe, ovom akcijom se nastojalo ukazati da je svijest o raširenosti i učinkovitosti korupcije razorila samo povjerenje u funkcionalnost i opravdanost većine pravnih, socijalnih, ekonomskih, političkih, kulturnih, religijskih, naučnih i obrazovnih institucija društva. Tokom razgovora je posebno naglašeno da je korupcija u crnogorskom društvu postala ”normalizovani” dio naše svakodnevice, složeni i razuđeni lanac zloupotrebe svih društvenih institucija kao oruđa za ostarivanje profita i moći privilegovanih. Razgovore sa građanima i građankama CGO je realizovao u saradnji sa NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Građanski kreativni centar sa Cetinja, NVO UL info iz Ulcinja i NVO Mladiinfo Montenegro iz Nikšića. Materijal koji je dijeljen građanima je dostupan u elektronskoj formi na: http://cgo-cce.org/izdavastvo/demokratija-izdavastvo/#.WeH5zRNL_fZ.

cgo-cce-misli-lokalno-djeluj-lokalno-akcije

»

OSI i dalje u neravnopravnom položaju u pristupu tržištu rada

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas, u okviru projekta „Zapošljavanjem do inkluzije” predstavio nalaze Istraživanja javnog mnjenja o percepciji osoba sa invaliditetom (OSI) u procesu zapošljavanja.

Marija Cimbaljević, asistentkinja na projektima u CGO-u, podsjetila je da je u okviru istog projekta osam OSI iz Podgorice, Danilovgrada i Nikšića prošlo kroz obuku o komunikacionim vještinama i o ljudskim pravima, sa naglaskom na radna prava, nakon čega su imali priliku da se kroz šestomjesečni plaćeni radni angažman dalje profesionalno usavršavaju i primijene stečena znanja u sedam nevladinih organizacija i u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crbne Gore. „Dodatno, u sklopu projektnih aktivnosti, instalirana je i pristupna rampa na ulazu u stambeno poslovni objekat Maksim, kao doprinos smanjenju arhitektonskih barijera, te producirana kampanja za poslodavce i OSI o važnosti zapošljavanja i korišćenja povoljnosti koje Zavod za zapošljavanje nudi u tom pravcu”, navela je Cimbaljević.

Petar Đukanović, koordinator programa u CGO-u, istakao je da ,,u Crnoj Gori postoji oko 11% OSI, od toga je procjena da je 5,000 na evidenciji ZZCG, a samo stotinjak njih radi. Prema najsvježijim podacima ZZCG, svega 194 poslodavca ostvaruju pravo na subvenciju zarade za 310 lica sa invaliditetom, od čega je 197 lica zaposleno na neodređeno vrijeme. I pored određenih unaprijeđenja, još uvijek jako malo OSI aktivno radi, a i statistike su dosta nepouzdane.” On je ocijenio da su ovakva istraživanja ,,važna kao indikotor promjene svijest i trednova tih promjena kako bi se u skladu sa tim osmišljavale nove i unaprijeđivale postojeće politike da budu djelotvornije u otklanjanju barijera koje postoje”. ,,Te barijere postoje evidentno i prije svega u našim glavama, a oslobađanje od njih je put za ostvarenje svih potencijala koje OSI imaju, a koji su ogromni, prije svega zbog dobrobiti njih samih, ali i nas kao društva u cjelini”, zaključio je Đukanović.

cgo-istrazivanja-javnog-mnjenja-o-percepciji-osoba-sa-invaliditetom-(OSI)-u-procesu-zaposljavanja »

Administrativni odbor da radi u javnom a ne u interesu DPS-a

Hitno i koordinisano postupanje Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore i Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), po “anonimnim” prijavama u vezi sa potencijalnim sukobom interesa članova Savjeta RTCG izaziva našu sumnju i zabrinutost da je riječ o politički instruiranom djelovanju oba organa, naručenog od strane vladajuće partije, a čiji je cilj da se RTCG ponovo vrati pod njhovu direktnu kontrolu. Stoga, nakon najave postupka za razriješenje u odboru Skupštine kojim upravlja DPS pozivamo domaću i međunarodnu javnost da pomno prati dalji razvoj ove situacije i postupanje Administrativnog odbora, koji sada treba da se odredi prema odlukama Agencije za sprečavanje korupcije.

Ova sumnja je zasnovana na selektivnosti postupanja oba pomenuta organa.

Administrativni odbor je u prethodnim godinama, posebno u procesima izbora i imenovanja u različita tijela i agencije, demonstrirao grubo kršenje zakona, što su potvrdile i presude pravosudnih organa. Time se Administrativni odbor legitimisao kao radno tijelo DPS-a, a ne Skupštine, u kojoj bi trebalo dosljedno da brani zakonitost procedura i postupaka. Stoga je teško vjerovati da je hitno procesuiranje “anonimnih” prijava u cilju “interesa javnosti za RTCG”, kako je neubjedljivo pokušao objasniti predsjednik odbora, Ljuidj Škrelja. »

Uvažen rad Uljarević i CGO

Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO), Daliborka Uljarević izabrana je za članicu novoosnovanog Zapadnobalkanskog savjetodavnog komiteta (Western Balkans Advisory Committee – WBAC) globalne Fondacije za otvoreno društvo (Open Society Foundations – OSF). Uljarević je poziv dobila od predsjednika Globalnog odbora Fondacije za otvoreno društvo Kristofera Stouna u ime Džorža Soroša, predsjednika Fondacije i samog Globalnog odbora.

Ovaj Komitet će funkcionisati kao savjetodavno tijelo za dijalog između fondacija na zapadnom Balkanu i OSF, analizirajući zajedničke političke i društvene trendove u regionu i savjetujući nacionalne fondacije, OSF programe, Evropski savjetodavni komitet i kad je to relevatno Globalni odbor. Komitet će, takođe, identifikovati mogućnosti regionalne saradnje između fondacija i razmjene iskustva, evaluirati regionalni rad mrežnih programa OSIFE i pospješivati saradnju među fondacijama. Konačno, Komitet će obezbijeđivati stratešku koordinaciju između pet fondacija u regionu i pružati prostor za planiranje toga što dalje OSF može dalje postići u regionu.

Vrijeme i ekspertiza članova ovog Komiteta su od presudnog značaja za funkcionisanje nacionalnih fondacija u državama zapadnog Balkana, ocijenio je Kristofer Stoun u pismu Uljarević, uz napomenu da se od osnivanja prve fondacija Soroš oslanjao na mišljenja nezavisnih eksperata u filantropskim naporima da unaprijedi područja u kojima je djelovao. »

Političke partije treba da budu saveznici civilnom društvu u borbi za prava marginalizovanih grupa

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas, u velikoj sali CGO-a, organizovao Evropski kafe, u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert (FES). Gosti Evropskog kafea za mlade bili su: Danijel Kalezić, predsjednik Upravnog odbora Queer Montenegro, Valentina Minić, poslanica Demokratske Crne Gore i Miloš Nikolić, poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) koji su sa predstavnicima srednjoškolskih i studentskih organizacija, ali i omladinskih organizacija i podmladaka političkih partija razgovarali na temu Koliko su mladi u Crnoj Gori ujedinjeni u različitostima?.

Evropski kafe je ovorila Tamara Milaš, saradnica na programima u CGO-u, koja je prisutne podsjetila na istraživanje CGO-a i FES-a Mladi – društveni dekor ili društveni kapital? čiji podaci ukazuju da mladi u Crnoj Gori najveću socijalnu distancu pokazuju prema homoseksualnim osobama (38%), HIV pozitivnim osobama (32%), migrantima (27%), ali i prema osobama sa mentalnim poteškoćama (16%), dok su najtolerantniji, odnosno, najmanju socijalnu distancu iskazuju ka studentima, osobama sa fizičkim invaliditetom, penzionerima i osobama sa oštećenjem vida ili sluha (3%). U tom kontesktu, Milaš je istakla da se ”mora posebno obratiti pažnja na rad onih koji kreiraju javno mnjenje i koji raznim kanalima, kako medijskim tako i političkim, šalju poruke javnosti kako bi se razvijalo razumijevanje prema različitostima i tolerancija”.

CGO-Evropski kafe-Koliko su mladi u Crnoj Gori ujedinjeni u različitostima? »