Slučaj Pejović je test za institucije sistema

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja činjenicu da je Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) shodno Zahtjevu za pokretanje postupka protiv Aleksandra Andrije Pejovića, ministra evropskih poslova i glavnog pregovarača-ambasadora, za utvrđivanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija prioritetno otvorila ovaj slučaj i počela preduzimati zakonom propisane mjere i radnje. Izražavamo nadu da će i konačna odluka ASK-a biti donijeta brzo i u skladu sa zakonom a imajući u vidu javni interes, kao i jasnost slučaja Pejović.

Zahtjev CGO-a da se utvrdi Pejovićevo kršenje članova 7, 9 i 23. Zakona o sprječavanju korupcije jer istovremeno obavlja dvije javne funkcije i ostvaruje prihode po oba osnova, podržava dokumentacija dobijena od zvaničnih organa. Utemeljenost tog zahtjeva CGO-u je potvrđena i od strane najboljih crnogorskih pravnika koje je CGO konsultovao tokom obrade ovog slučaja, a koji su profesionalno angažovani u različitim strukturama. Kako bi čitav ovaj slučaj od nesumnjivog javnog interesa bio dostupan za analizu zainteresovanim stranama, CGO je objavio prateću dokumentaciju.

CGO podsjeća javnost da je naša misija da doprinosimo izgradnji otvorenog društva zasnovanog na vladavini prava i jednakim šansama za sve, a što smo kroz petnaestogodišnji rad afirmisali kroz brojne aktivnosti i inicijative, uključujući i one koje se odnose na dokumentovane primjere zloupotrebe javnih ovlašćenja i drugih nezakonitih postupanja nosilaca javnih funkcija u Crnoj Gori. »

Skupština da primijeni rješenje suda

Pozdravljamo rješenje Osnovnog suda u Podgorici o određivanju privremene mjere kojom se nalaže Skupštini Crne Gore da u roku od osam dana Gorana Đurovića vrati na mjesto člana Savjeta RTCG, do okončanja sudskog postupka a kako bi se spriječile posljedice koje se kasnije ne mogu ispraviti.

Mi smo i ranije ukazivali na nezakonitu smjenu Gorana Đurovića od strane Skupštine Crne Gore. Ovakvo postupanje Osnovnog suda vraća nadu da sudska zaštita može biti djelotvorna i da se građani i građanke mogu zaštiti od nezakonitih odluka Skupštine. Odluke poslanika o pojedinačnim pravima moraju biti predmetom sudske zaštite, jer praksa pokazuje da se poslanici u odlučivanju o tim pravima vode isključivo partijskom direktivom a ne poštovanjem zakona. Od takvog djelovanja poslanika građani i građanke moraju imati zaštitu upravo od strane nezavisnog pravosuđa.

Očekujemo da Skupština Crne Gore postupi po rješenju Osnovnog suda i da vrati Gorana Đurovića u članstvo Savjeta do konačne odluke. To bi bio i važan korak u procesu ispravljanja prethodnih nezakonitih radnji Skupštine Crne Gore prema Goranu Đuroviću i zaustavljanja urušavanja kredibiliteta najviše zakonodavne ustanove.

Izražavamo nadu da će i u daljem postupku sudovi biti rukovođeni principom zaštite vladavine prava u Crnoj Gori i otporni na sve političke i druge interese i uticaje.

Ana Novaković, izvršna direktorka, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)
Daliborka Uljarević, izvršna direktorka, Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Stevo Muk, predsjednik UO, Institut alternativa (IA)
Zlatko Vujović, predsjednik UO, Centar za monitoring i istraživanja (CEMI)

Umjesto širenja lažnih vijesti i polemike sa NVO neka Vlada završi svoj posao

Pozdravljamo dogovor koji je na jučerašnjem sastanku postignut između predstavnika Vlade Crne Gore i RTCG, a u vezi sa potpisivanjem Ugovora o pružanju javnih radiodifuznih usluga 2018-2020.

Ipak, javnost ima pravo na istinitu informaciju pa treba precizirati da nije tačna informacija koju su juče objavili Direktorat za medije i Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore da supredstavnici Vlade na čelu sa ministrom kulture Aleksandrom Bogdanovićem i predstavnici Radio i Televizije Crne Gore na čelu sa predsjednikom Savjeta dr Vladimirom Pavićevićem u potpunosti usaglasili tekst ugovora i dogovorili se da usaglašeni dokument u podrazumijevanoj proceduri bude u najkraćem roku dostavljen Vladi”.

Samo Savjet RTCG može dati saglasnost na tekst ugovora i sve što je dogovarano nema suštinski značaj dok ne bude potvrđeno na formalnim tijelima RTCG i samoj Vladi. Dakle, ostaje činjenica da pomenuti ugovor ni nakon više mjeseci nije potpisan, upravo kako smo i naglasili u našem saopštenju.

Vlada Crne Gore i njene službe bi trebalo da se drže činjenica a ne da šire lažne vijesti, kao i da umjesto polemike sa nevladinim organizacijama konačno dovedu ovaj posao do kraja i odblokiraju sve ugovore koji utiču na funkcionisanje RTCG i preko kojiih pokušavaju vršiti politički pritisak na RTCG. »

Vlada da odblokira ugovore RTCG i pokaže da radi u javnom a ne partijskom interesu

Vlada Crne Gore je u značajnom prouzrokovala probleme sa kojima se RTCG suočava u proteklom periodu kroz sebi dostupne institucionalne mehanizme, demonstrirajući na taj način da primarno štiti partijski, odnosno preciznije interes vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS) a ne javni interes.

Naime, Vlada mjesecima blokira potpisivanje Ugovora Vlade i RTCG o pružanju javnih radiodifuznih usluga 2018-2020, a što je obaveza koja je nastala posljednjim izmjenama Zakona o javnim radio difuznim servisima RTCG. To prate pokušaji Vlade da kroz taj ugovor uključi i obaveze koje se sličnim ugovorima ne nameću nijednom javnom servisu u demokratskim zemljama, a kojima bi Vlada i formalno poništila nezavisnost javnog servisa preuzimajući nadležnosti Savjeta RTCG.

Takođe, Vlada odbija da usvoji kolektivni ugovor RTCG. Na taj ugovor, koji je rukovodstvo RTCG dostavilo Vladi na odobrenje prije četiri mjeseca, Ministarstvo finansija dalo je pozitivno mišljenje ali Ministarstvo kulture ne želi da Vladi predloži potpisivanje jer se navodno čeka donošenje novog Zakona o radu, a za koji još niko i ne zna kad će biti usvojen u Skupštini Crne Gore. Ovo obrazloženje je nepoznato u praksama uređenih demokratskih država, jer ono vodi potpunoj pravnoj nesigurnosti a samim tim podriva i temelje vladavine prava. »