Obrazovanje mora doprinositi sjećanju na holokaust

Povodom 27. januara – Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta – Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća na važnost sjećanja na milione žrtava stradalih u holokaustu tokom Drugog svjetskog rata, i obavezu svih u društvu da zajedno radimo na jačanju onih ideja koje su usmjerene protiv mržnje koja je dovela do holokausta, a sve u cilju spriječavanja novih stradanja. 

CGO ukazuje posebno na značaj učenja o činjenicama o zločinima i drugim različitim izrazima fašističke ideologije, koja je ostavila trajne ožiljke na čovječanstvo. CGO je povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma, antisemitizma i ksenofobije, 9. novembra 2017. godine, predstavio nalaze istraživanja Koliko crnogorski studenti znaju o antifašističkom otporu u XX vijeku u Crnoj Gori, regionu i Evropi. Ti nalazi pozivaju na neophodnost izmjena u nastavnim planovima i programima istorije, ali i predavanju istorije, kako bi se stanje poboljšalo i kako bi dobijali generacije mladih ljudi koji poznaju jedan važan istorijski period u kojem se razvio pokret koji se suprostavio fašizmu i nacizmu, pokret na čijim osnovama se gradilo, a i dalje se grade savremena demokratska društva.

Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta »

Reagovanje Koalicije NVO “Saradnjom do cilja” na saopštenje MJU u vezi sa Strategijom unaprijeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020

Zbog materijalnih propusta u reagovanju Ministarstva javne uprave (MJU)  na saopštenje  Koalicije NVO Saradnjom do cilja, u vezi sa donešenom Strategijom unaprijeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020, osjećamo obavezu da informišemo javnost o  sljedećim činjenicama te postavimo direktna pitanja ovom resoru.

U reagovanju MJU se navodi da su u izradi Strategije učestvovali predstavnici NVO. Podsjećamo javnost da su predstavnici NVO, koji su prvobitno bili izabrani da učestvuju u radu u ovog tijela napustili ovu radnu grupu a da se nakon toga nije raspisivao poziv za NVO. Dakle, izrada dokumenta je samo započela uz učeśće NVO, ali je postupak završen bez njihovog učeśća. Dokument je u vrijeme napuštanja predstavnika NVO bio samo u inicijalnoj fazi, a sva ključna rješenja donešna su nakon toga. Ukoliko je neka NVO učestvovala u ovom procesu do kraja, pozivamo MJU da javno saopšti o kojoj organizaciji je riječ.

Kada je u pitanju učeśće u javnoj raspravi, koje se takođe navodi u reagovanju MJU kao prostor za naš uticaj na dokument, podsjećamo da je Koalicija pravovremeno, a u istinskoj želji da se ovaj dokument zaista unaprijedi poslala komentare tokom javne rasprave, sa vjerujemo valjanim obrazloženjem, kao i predlozima formulisanja konkretnih mjera. Koalicija se ne bavi spiskom želja nevladinog sektora, već upravo analizom potreba sektora koji su sadržani u domaćim i evropskim dokumentima, u kojima smo našli utemeljenje za sve naše predloge. Samo jedan predlog je suštinski prihvaćen. Koalicija nije konstatovala da svi naši predlozi moraju biti sjajni te integrisani u dokument, već smo u našem saopštenju ukazali na nedostatak ključnih mjera za dalji razvoj sektora koji nijesu našli mjesto u Strategiji,  a koji su sadržani i u evropskim dokumentima na koja  se MJU toliko poziva. »

Vlada ne želi razvijen nevladin sektor

Donešena Strategija unaprijeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020 nije odraz potreba nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Riječ je o još jednom dokumentu koji je Vlada očigledno kreirala samo za sebe i za potrebe štrikiranja svojih obaveza u procesu evropske integracije.

Od najmanje pet ključnih segmenata i predloga koji su tokom javne rasprave o nacrtu Strategije uputile nevladine organizacije u cilju poboljšanja ovog dokumenta, a koji predstavljaju potrebe civilnog društva, Vlada je prihvatila samo jedan- a to je da Savjet za razvoj NVO ne bude integrisan u Savjet za reformu javne uprave.

Vlada je izbjegla da definiše politiku dodjele prostora i zemljišta u vlasništvu na korišćenje NVO. Potreba da se ovo pitanje adekvatno uredi, te propišu jasni uslovi dodjele prostora i zemljišta za NVO prepoznata je i u Izvjestaju Evropske Komisije za Crnu Goru iz 2016. U tekstu Strategije se samo ostavlja mogućnost da se ovo pitanje uredi, ali takva konstatacija ne znači ništa kada nema svoj odraz u planu aktivnosti. Nedostatak transparentnih procedura u ovoj oblasti i dalje ostavlja otvoren prostor Vladi za diskreciono odlučivanje o tome kojoj će NVO ustupiti zemljište ili prostor, svakako u odnosu na njihovu političku podobnost.

Paradoksalno, Strategija koja treba da podrži razvoj nevladinog sektora, ne sadrži nijednu mjeru osnaživanja kapaciteta nevladinih organizacija. To je jasan odgovor Vlade da njoj nisu potrebne razvijene nevladine organizacije. Strategija pokazuje da Vlada ne želi jako civilno dru[tvo, već se aktivnostima uglavnom planira osnaživanje kapaciteta državnih službenika za saradnju sa NVO. Sa ovakvim mjerama i ovakvim odnosom prema NVO, koje nemaju podršku da  razvijaju svoje kapacitete, postavlja se pitanje: sa kim će to Vlada, odnosno državni službenici,  uopšte surađivati? »

Loše perspektive mladih u zapošljavanju, dosta prostora za unaprijeđenje kod svih aktera

Građani i građanke Crne Gore većinski ocjenjuju da su mladi u lošem položaju kad je riječ o zapošljavanju, ukazuju nalazi istraživanja Centra za građansko obrazovanje (CGO), koje je sprovedeno u okviru projekta „Znanje i vještine za posao!“, a sa ciljem da se osvijetle percepcije o položaju mladih i izazovima sa kojima se suočavaju u procesu zapošljavanja, ali i prostor za unaprjeđenje postojeće situacije.

Naime, preko 3/4 ispitanika (76%) smatra da je status mladih, kad je u pitanju zapošljavanje veoma ili uglavnom loš, dok samo 2% smatra da je njihov položaj u tom smislu veoma dobar. Preovladava mišljenje da se situacija u pogledu zapošljavanja pogoršala u posljednjih pet godina, odnosno tako misli 45% ispitanika, 33% je mišljenja da stagnira, dok 17% cijeni da je došlo do napretka, pri čemu građani sa osnovnim ili nižim obrazovanjem izražavaju veći pesimizam od ostalih. Očekivanja da će proces evropskih integracija dovesti do unapređenja situacije u oblasti zapošljavanja procentualno su najveća i prisutna su kod 43% ispitanika, dok 31% misli da će ostati ista, a 17% čak vjeruje da će se pogoršati.

Veze i poznanstva su u percepciji građana još uvijek najvažniji kriterijum na osnovu kojeg poslodavci zapošljavaju, a tek nakon toga slijede obrazovne reference i kompetencije. Ocjene spremnosti poslodavaca da zaposle mlade su podijeljene, a kao uzroci zatvorenosi poslodavaca za mlade najčešće se navode: nedostatak radnog iskustva, nepovjerenje poslodavaca u kapacitete mladih, neozbiljnost i nedovoljna posvećenost mladih, ali i situacija u društvu poput manjka slobodnih radnih mjesta, opšte krize i izražene pojave zapošljavanja po osnovu veza i političke pripadnosti. Dalje, građani dominantno vjeruju da država i državne institucije ne rade dovoljno da pomognu mladima pri zapošljavanju, a oštra je podijeljenost u mišljenju o uspješnosti programa stručnog osposobljavanja Vlade Crne Gore. Upoznatost sa institucijama koje sprovode programe stručnog osposobljavanja ili profesionalog savjetovanja generalno je niska, a većina građana ne zna ni za jednu instituciju koja sprovodi program profesionalnog/karijernog savjetovanja. »