Stavljanje AEM-a pod kontrolu Vlade je loše rješenje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog odluke Vlade Crne Gore da Agenciju za elektronske medije (AEM), kao nezavisnog regulatora za elektronske medije koji vrši javna ovlašćenja u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima i djeluje u interesu javnosti, stavi pod svoju direktnu kontrolu, kako je to definisano novim predlogom Zakona o državnoj upravi. 

Na sjednici Vlade Crne Gore od 20.09.2018. utvrđen je predlog Zakona o državnoj upravi kojim se u članu 43. po prvi put uvode Državne agencije i propisuje da su za svoj rad direktno odgovorne Vladi Crne Gore, a član 44. to osnažuje utvrđujujući da Vlada bira i razriješava članove savjeta državnih agencija. Podržavamo sistemski pristup uređenja državne uprave, a što svakako otvara prostor za veći stepen koordinacije nad postojećim agencijama. Međutim,  AEM zbog svog značaja, uloge i pozicije u sistemu ne može biti na ovaj način tretiran i stavljan u istu ravan sa drugim agencijama. Dodatno, ovo rješenje je suprotno principima funkcionisanja regulatora u medijima a i EU Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD) čije se usvajanje uskoro očekuje, a koju je Crna Gora obavezna preuzeti i primijeniti, kao dio svojih redovnih obaveza u okviru pregovaračkog procesa. »

REKOM treba da spriječi suspenziju pamćenja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Koalicija za REKOM organizovali su danas, povodom Međunarodnog dana mira, debatu pod nazivom Dijalog i pomirenje  - gdje smo danas u regionu?.

Tom prilikom, Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, ocijenila je da „ratovi vođeni na prostoru bivše Jugoslavije od 90ih nemaju kao ishodište pobjednike i poražene, svaka od strana ima neku svoju istinu o tim ratovima, a politički izrazi i danas manje ili više pate od posljedica tih sukoba.“ Ona je podsjetila i da je Inicijativa za REKOM u Crnoj Gori imala kontinuiranu političku podršku. „Ova podrška REKOM-u sa najvišeg političkog nivoa u Crnoj Gori je ozbiljan kapital koji treba dalje valorizovati, jer u protivnom neće mnogo vrijediti. U tom pravcu, vjerujem da Crna Gora može i treba da preuzme i proaktivniju ulogu u regionu a posebno imajuću u vidu njenu dobru pozicioniranost među susjedima i činjenicu da se radi o pitanju koje izlazi iz okvira samo jedne političke i društvene strukture, o pitanju koje prevazilazi partikularne interese. A nesumnjiv je javni interes kako Crne Gore, tako i regiona, da ustanovimo REKOM“, zaključila je Uljarević.

CGO - REKOM treba da spriječi suspenziju pamćenja »

Fasadna demokratija u Crnoj Gori

Uoči Međunarodnog dana demokratije – 15. septembra, Centar za građansko obrazovanje (CGO) konstatuje sve vidljiviji demokratski deficit i nepovoljniji ambijent za razvoj demokratskih vrijednosti i standarda u Crnoj Gori. 

Trajuće unutrašnje krize – politička i ekonomska – slabe kapacitet crnogorskog društva da kroz dijalog, saradnju i, gdje je to moguće, konsenzus dolazi do rješenja u javnom interesu, i to upravo onda kada neki od najzahtjevnijih reformskih zahvata treba da se izvedu. Umjesto da se razvija demokratska politička kultura imamo tzv. fasadnu demokratiju - proklamaciju države kao demokratične iako je to samo „pokrivač“ za zloupotrebu javnih ovlašćenja i resursa, snaženje koruptivnih klijentelističkih mreža, zabrinjavajuće sužavanje prostora za argumentovanu društvenu kritiku, neodgovorne etnopolitičke istupe i suštinsku nebrigu za bezbijednost građana u društvu u kojem organizovane kriminalne grupe sve češće pokazuju da su moćnije od institucija.

Međunarodni dan demokratije »

Inicijativa za podizanje spomen-obilježja žrtvama deportacije izbjeglica 1992. godine u Herceg Novom

Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Centar za žensko i mirovno obrazovanje (ANIMA) juče su predsjedniku Vlade i ministrima unutrašnjih poslova i kulture, kao i predsjedniku Skupštine Opštine Herceg Novi, predale inicijativu za podizanje spomen-obilježja žrtvama deportacije izbjeglica 1992. godine u Herceg Novom, podržavajući tako i želju porodica deportovanih žrtava.

U maju i junu 1992. godine, najmanje 66 izbjeglica bošnjačke nacionalnosti iz Bosne i Hercegovine nezakonito je uhapšeno na teritoriji Crne Gore, a zatim isporučeno njima neprijateljskoj vojsci bosanskih Srba u Bosni i Hercegovini. Samo 12 osoba deportovanih iz Crne Gore uspjelo je da preživi mučenje u koncentracionim logorima. Izbjeglice lišene slobode su, po pravilu, dovedene u Centar bezbjednosti Herceg-Novi, koji je služio kao sabirni centar, odakle su 25. maja autobusima transportovani u koncentracioni logor u Foču, odnosno 27. maja na neutvrđenu lokaciju u istočnoj Bosni, gdje su ubijeni. Još uvijek nisu pronađeni posmrtni ostaci svih žrtava.

Podsjećamo da su HRA, CGO, ANIMA i tadašnji predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, Aleksandar Saša Zeković, još 2011. godine upitili tri inicijative za uspostavljanje dana sjećanja na žrtve deportacije, postavljanje spomenika žrtvama i izvinjenje žrtvama, ali, nažalost, do danas nijedna inicijativa nije prihvaćena. »

Vlada ignoriše komunikaciju sa NVO

Koalicija Saradnjom do cilja, koju čini 100 NVO, uputila je prije više od mjesec dana dopis predsjedniku Vlade, sa  pozivom da Ministarstvo finansija i Vlada Crne Gore izvrše svoje zakonske obaveze i donesu Uredbu o kofinansiranju projekata EU za domaće nevladine organizacije. Nakon više od mjesec dana, Koalicija nije dobila nikakvu povratnu informaciju, što potvrđuje negativan odnos Vlade prema NVO, koji kulminira u tekućoj godini.  Osim što ne izvršava zakonske obaveze u odnosu na NVO i otežava rad velikog broja organizacija, potpunim ignorisanjem zahtjeva i dopisa Vlada otvoreno pokazuje netrpeljivost prema nevladinom sektoru.

Nacrt ove Uredbe bio je na javnoj raspravi još u julu 2017. godine, te je nakon više od godinu dana jasno da nema nijednog, osim očigledno političkog razloga, da se njeno donošenje ovoliko odlaže.

Svi projekti koji su podržani u Crnoj Gori na konkursima za NVO od strane EU, i za koje je potrebno kofinansiranje, odnose se na rješavanje ključnih pitanja iz oblasti vladavine prava i ljudskih prava u Crnoj Gori, što su, barem deklarativno, prioriteti Vlade. Da je to zaista tako, Vlada bi blagovremeno donijela Uredbu o kofinansiranju i omogućila nesmetanu realizaciju projekata NVO. Očigledno je da su vladavina prava i ljudska prava za Vladu priorieti samo ako se njima bavi isključivo javna uprava. Izbjegavanje donošenja Uredbe direktno ukazuje na pokušaj isključivanja bilo kojeg drugog aktera, a posebno NVO da se neometano bave ovim temama. »