Odbornici – predstavnici građanskih ili partijskih interesa?

Koalicija za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou (KUM) cijeni da demokratija na lokalnom nivou u Crnoj Gori nije dovoljno razvijena. Izazovi se posebno identifikuju u nedovoljnom razumijevanju uloge odbornika u lokalnim parlamentima i potrebi kontinuirane komunikacije sa građanima i nakon završetka izbornih procedura. Ipak, posljednji događaji u Baru, Žabljaku i Podgorici najavljuju buđenje građanske svijesti koja insistira na primatu opšteg nad partijskim interesom.

Nažalost, svjedoci smo slučajeva koji pokazuju da se učešće građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou završava izborima. Istraživanja ukazuju da građani nedovoljno koriste mehanizme lokalne demokratije (javne rasprave, građanske inicijative, konsultativne referendume, mjesne zajednice, udruženja građana i sl.). Na drugoj strani, ni lokalne samouprave nijesu dovoljno proaktivne da građane uključe u konsultacije o bitnim pitanjima.

Koalicija KUM »

Nema značajnijeg napretka u inkluziji Roma u crnogorsko društvo

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ocjenjuje da i ovaj Međunarodni dan Roma u Crnoj Gori dočekujemo bez značajnijeg napretka u inkluziji Roma u crnogorsko društvo. Brojne predrasude i stereotipi prema Romima opstaju i otežavaju integraciju i punu uključenost Roma u sve sfere društva. 

Istraživanje CGO-a o percepciji diskriminacije ukazuju da ova grupa ostaje na vrhu ljestvice onih koji su u našem društvu najizloženije diskriminaciji. Etnička i socijalna distanca, kako među opštom, tako i među populacijom mladih, najizraženija je upravo prema Romima.

Prethodnih godina se radilo u određenoj mjeri na uključivanju Roma u obrazovanje, ali čini se više formalno nego suštinski. Takav je odnos prema inkluziji Roma u svim oblastima društvenog života. Posmatrano u brojkama, u obrazovanju se bilježe najveći pomaci, jer se počelo sa nule a danas se veliki broj romske djece upisuje u škole, iako obuhvat još nije potpun. No, broj Roma koji uspješno privedu kraju svoje obrazovanje je vrlo mali, a od onih koji se upišu u osnovnu školu do fakulteta stignu rijetki. »

Mediji su važan faktor u informisanju o nasilnom ekstremizmu i radikalizmu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je u Podgorici organizovao trening za novinare o fenomenima radikalizacije i nasilnog ekstremizma kroz koji su pružene konkretne smjernice za kvalitetno izvještavanje i istraživanje o ovim pojavama, kao i o monitoringu o učinku sektora bezbjednosti i relevantnih institucija u ovoj oblasti.

Tokom treninga razmatrani su pojmovi terorizma, radikalizma i ekstremizma, načini izvještavanja odnosno šta treba a šta ne treba raditi prilikom izvještavanja, najčešće greške koje se dešavaju u izvještavanju o ovim složenim i osjetljivim pitanjima kroz praktične primjere, zatim je bilo riječi o kredibilnosti izvora i formama izvještavanja o radikalizmu i ekstremizmu. Rad je bio interaktivan i sa primjerima izvještavanja koji su pomno analizirani a kako bi se razumjele naučene lekcije kad je riječ o istraživanju i praćenju ovih tema.

CGO - Mediji su važan faktor u informisanju o nasilnom ekstremizmu i radikalizmu »

Vlada ne smije stavljati finansije ispred poštovanja jednakosti građana pred zakonom

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra da je  Vlada Crne Gore,  povodom Inicijative CGO-a za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o državnim službenicima i namještenicima, dala dvosmisleno, nedorečeno i neodrživo Mišljenje.

CGO je u oktobru 2018.godine podnio Ustavnom sudu Crne Gore Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 167 Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Postupajući po toj Inicijativi Ustavni sud je tražio mišljenje Vlade Crne Gore, a Vlada je na prijedlog Ministarstva javne uprave usvojila isto na sjednici 21. marta 2019.

Važno je naglasiti da ni sama Vlada, u ovom Mišljenju, ne spori da su radni odnosi regulisani opštim propisima o radu podjednako za privatni i javni sektor. Time Vlada potvrđuje osnov na kojem CGO osporava član 167 Zakona o državnim službenicima i namještenicima a koji stavlja u diskriminatoran položaj zapošljene u javnom sektoru u pogledu ostvarivanja njihovih prava i obaveza iz rada i po osnovu rada. »