Potrebna promjena pristupa prema studentima, ali i veći stepen studentskog aktivizma

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom Međunarodnog dana studenata koji se obilježava 17.novembra, ukazuje na značaj unaprijeđenja položaja studenata ali i potrebu većeg stepena studenskog aktivizma u razvoju društva.

Na crnogorskim univerzitetima, prema posljednjim zvaničnim i dostupnim podacima, studira preko 25, 000 studenata. Iako se radi o značajnom broju onih koji mogu doprinijeti i društvenim i političkim promjenama, ova grupacija ostaje nedovoljno vidljiva i aktivna.

Prema nalazima CGO-a za potrebe „Studije o mladima u Crnoj Gori 2018/2019“, mladi su polovično zadovoljni kvalitetom obrazovnog sistema, a značajan broj njih (62,91%) je uvjeren u potpunosti u postojanje slučajeva korupcije u obrazovanju. Takođe, ogromna većina mladih smatra i da obrazovni sistem nije dovoljno usklađen sa potražnjom na tržištu rada (74,6%), a što se reflektuje i u visokoj stopi nezapošljenosti mladih u Crnoj Gori. »

Radni dokument EK potvrđuje stagnaciju procesa u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ocjenjuje da juče predstavljeni Radni dokument EK o stanju u poglavljima 23 i 24 potvrđuje naše navode da Crna Gora u ovim oblastima stagnira, a u nekim dijelovima bilježi i regresiju.

Ovaj dokument nastavlja da eksplicitnije i dublje ukazuje na probleme koji su rezultat izostanka suštinske političke volje da se proces pregovora sa EU i demokratizacije Crne Gore izvede valjano, kao i na primat partijskog nad javnim interesom.

Evropska komisija ukazuje i na pitanja koje je ranije i CGO, sa kolegama u sektoru, problematizirao a koji se osobito odnose na stanje u pravosuđu, medijima i borbi protiv korupcije.

U tom kontekstu, iznimno je važno i što Evropska komisija daje osvrt na Sudski savjet koji je sebe u posljednjem periodu iznimno negativno pozicionirao, počev od načina sprovođenja intervjua sa kandidatima (o čemu su kolege iz Akcije za ljudska prava (HRA) detaljno i argumentovano obavijestile javnost), preko sukoba interesa određenih članova Sudskog savjeta u odnosu na intervjuisane kandidate, a što su CGO,  HRA, Institut alternativa i MANS procesuirali i prema Agenciji za spriječavanje korupcije (ASK). Evropska komisija je jasno izrazila i svoju zabrinutost u odnosu na ponovni treći mandat predsjednice Vrhovnog suda uprkos Ustavu koji postavlja ograničenje na dva mandata, ali i zbog drugih spornih reizbora predsjednika sudova koji su već imali dva mandata, dovodeći u pitanje način na  koji Sudski savjet tumači Ustav i zakon. Ovim se suštinski potvrđuje partijsko-partikularno odlučivanje Sudskog savjeta uz ignorisanje ustavnog i zakonskog okvira. »