Miloš Knežević, koordinator Omladinske grupe CGO-a

Miloš Knežević, stažista na programu Ljudska pravaMiloš Knežević je student je završne godine Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, studijski program Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti. Završio je Školu ljudskih prava u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO), uz podršku Norveškog ministarstva vanjskih poslova. Bio je učesnik brojnih škola i seminara iz oblasti ljudskih prava i demokratije u Crnoj Gori i regionu. Od 2011. je koordinator Omladinske grupe CGO-a koja je započela sa radom u okviru regionalnog programa Obrazovanje za ljudska prava i aktivno građanstvo na zapadnom Balkanu, ali je nastavila da samostalno funkcioniše i nakon okončanja ovog programa. Koautor je regionalne studije o primjeni omladinskih politika na zapadnom Balkanu “Participacija mladih – više od fraze”. Tokom jeseni 2013, stažirao je u CGO-u na programu Ljudska prava, a aktivan je i kao volonter prilikom realizacije brojnih projekata CGO-a. U Njemačkoj se usavršavao u oblasti istraživanja uloge mladih u razumijevanju i promociji temeljnih vrijednosti Evropske unije, a u Italiji i Njemačkoj u vještinama korišćenja teatarskih tehnika u neformalnom obrazovanju mladih. Takođe, učestvovao je u programu obuke o evropskom konceptu građanskog aktivizma organizovanom u okviru projekta Homo Europeanus. Posljednjih pet godina radi kao trener i predavač na Školi ljudskih prava, u organizaciji CGO-a pokrivajući teme omladinskog aktivizma, diskriminacije i vršnjačkog nasilja. Govori engleski i makedonski jezik, a služi se španskim i francuskim jezikom.