Tamara Milaš, koordinatorka programa Ljudska prava

Tamara Milaš, koordinatorka programa Ljudska pravaTamara Milaš je završila specijalističke studije na građansko-pravnom studijskom programu Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, gdje je prethodno diplomirala. Ima položen stručni ispit za rad u udržavnim organima. Završila je Školu ljudskih prava, u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO), Školu demokratije u organizaciji CGO-a i fondacije Friedrich Ebert (FES) i program Edukacijom do mira u organizaciji CGO-a. Takođe, pohađala je cikluse predavanja u okviru Savremenih tendencija u kritičkoj misli, u organizaciji CGO-a. Usavršavala se i u oblasti ženskih prava, tranzicione pravde, pisanja prijedloga projekata, itd. Studijski je boravila u Hrvatskoj, Njemačkoj i Islandu. Bila je učesnica Kopaoničke škole prirodnog prava, u organizaciji Udruženja pravnika Srbije, a pod pokroviteljstvom UNESKO-a i GIZ-a. Tokom studija bila je članica studentske organizacije ELSA Montenegro, a zatim i direktorka sektora za akademske aktivnosti u istoj organizaciji. Tokom akademske 2008/2009, bila je stipendistkinja Centra za međunarodne studije Piter Mank u okviru Programa stipendiranja uspješnih studenata. Takođe, bila je volonterka u Crvenom krstu i CGO-u i aktivistkinja YIHR Crna Gora. Radno iskustvo pravnice započela je u NVO MANS. Predavačica je u Školi ljudskih prava i Školi demokratije, u organizaciji CGO-a, na teme tranzicione pravde i zaštite ljudskih prava. Portparolka je Koalicije za REKOM u Crnoj Gori. Bila je članica Radne grupe za izradu Strategija reforme pravosuđa 2017-2018 pri Ministarstvu pravde, kao i saradnica prilikom izrade Funkcionalne analize pravosuđa u Crnoj Gori u okviru projekta Svjetske banke. Članica je redakcija i uređivačkih odbora nekoliko publikacija. Autorka je ili koautorka publikacija: Kako Evropski Parlament vidi Crnu Goru u procesu pridruživanja EU?; Uloga lokalnog parlamenta u borbi protiv korupcije; Uticaj političke korupcije na proces donošenja odluka na lokalnom nivou; Evropa u mom gradu – o čemu pregovaramo i što nam pregovori sa EU donose; Koliko je uloženo u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori i da li su rezultati u tom smjeru vidljivi?; Uloga inspekcije u borbi protiv korupcije; Pravosuđe i sud javnosti; Suočavanje sa prošlošću – slučaj Morinj; Ravnopravnost – regulativa i realnost u Crnoj Gori; Koja su vaša ljudska prava i kako da ih zaštitite; Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore?; i Neosnovano lišenje slobode u Crnoj Gori – pritvor pravilo umjesto da bude izuzetak. Govori engleski, a služi se i italijanskim jezikom.