Vasilije Radulović, saradnik na programima

Vasilije Radulović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na Istorijsko – pravnom smjeru, na kojem je prethodno stekao Bachelor diplomu. Završio je Školu demokratije u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO) i fondacije Friedrich Ebert (FES), Putujuću Školu tranzicione pravde, koju je organizovao CGO uz podršku Evropske unije, kao i Regionalnu školu demokratije u organizaciji FES-a. Takođe, tokom studija učestvovao je na programima koji se tiču nacionalne pravne istorije i usaglašavanja nacionalnog prava sa pravnom tekovinom Evropske unije. Volontirao je u jednoj advokatskoj kancelariji u Crnoj Gori. Kroz različite programe izgradnje kapaciteta u Crnoj Gori i regionu, koji su organizovani od strane nevladinih i međunarodnih organizacija, usavršavao se u oblasti sprovođenja antikorupcijskih zakona, evropskim integracijama zapadnog Balkana, kao i pisanju i sprovođenju projekata finansiranih iz EU fondova, a kroz interne trenininge CGO-a i u organizaciji događaja, sprovođenju tenderske procedure, komuniciranju projekata podržanih od strane EU, ali i osnovama albanskog jezika. Predavač je na Školi ljudskih prava i Školi omladinskog aktivizma, u organizaciji CGO-a, na temu ljudskih prava i mehanizama njihove zaštite. Vodio je radionice u srednjim školama širom Crne Gore na temu prevencije maloljetničke delinkvencije i vršnjačkog nasilja. Autor ili koautor publikacija: Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori – izvještaj za 2018. i 2019, Na istoj liniji?Prepreka ili podrška legitimnosti i legalnosti izbora: osvrt na rad Državne izborne komisije (DIK) u Crnoj Gori, Premijerski sat i poslanička pitanja kroz prizmu statistike, Mjere i sankcije prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela, i Multikulturalizam i manje zastupljene nacionalne zajednice u crnogorskom obrazovnom sistemu. Saradnik je u publikaciji Indeks transparentnosti crnogorskih opštine, a učestvovao je u izradi više drugih publikacija, analiza, inicijativa i istraživanja u CGO-u. Ima napredno znanje rada na računarima. Govori engleski jezik.