Ti përshpejtojmë të drejtat e njeriut!

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Redaktore: Ana Vujosheviq

Viti: 2015.


Rastet e diskriminimit, jo-tolerancës dhe shkeljes së të drejtave të qytetarëve dhe qytetareve nuk janë të rralla në Mal të Zi, por shumë rrallë bëhet procedimi i tyre adekuat edhe nëse ekziston një numër i madh i institucioneve që merren me zhvillimin e politikave dhe suazës ligjore për mbrojtje të të drejtave të njeriut. Të drejtat e njeriut paraqesin një nga shtyllat programore të Qendrës për edukim qytetar (QEQ) dhe Iniciativave qytetare (IQ) nga Beogradi, organizatave që deri tani kanë zbatuar projektet e shumta të suksesshme në fushën e edukimit mbi të drejtat e njeriut, fushatave për ngritjen e vetëdijes së publikut, nismave për ndryshime të legjislacionit etj. Pikërisht këtu ishte dhe baza e projektit të përbashkët Ti përshpejtojmë të drejtat e njeriut! përmes të cilit QEQ dhe IQ, me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian në kuadër të Instrumentit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut 2013 (EIDHR), nga nëntori i vitit 2013 deri në janar të vitit 2015, vazhdimisht kanë zhvilluar programet e deritanishme, por edhe kanë dhanë edhe disa 8 përgjigje për nevoja të ofrimit të kontributit më efektiv në procesin e ndërtimit të kulturës së të drejtave të njeriut në Mal të Zi.


Publikimi është pjesë e projektit «Ti përshpejtojmë të drejtat e njeriut », që e zbaton Qendra për edukim qytetar (QEQ) në bashkëpunim me Iniciativat qytetare (IQ) nga Beogradi, me mbështetje financiare të Delegacionit të BE-së në Mal të Zi.