Programi

Demokratizacija i evropeizacija predstavlja jedan od najširih programa Centra za građansko obrazovanje (CGO), a fokusira se na podizanje nivoa političke kulture, njegovanje političke memorije, unaprjeđenje stanja u medijima, praćenje odgovornosti i transparentnosti vlasti, komuniciranje procesa evropskih integracija, ali i pružanje doprinosa kvalitetu sprovođenja potrebnih reformi na putu ka Evropskoj uniji (EU) i samim pregovorima sa EU.

U okviru ovog programa, sprovodi se niz aktivnosti koje uključuju neformalno obrazovanje, monitoring, javno zastupanje, analize, itd. Kroz ovaj program adresirana su brojna i još uvijek aktuelna pitanja, ali i otvorena neka važna, poput načina dodjele tzv. počasnih državljanstava u Crnoj Gori, finansiranja medija iz javnih fondova i posljedične „meke cenzure“, korupcije u obrazovanju, i slično.

Program Ljudska prava ima fokus na unaprjeđenje ljudskih prava u Crnoj Gori, kroz praćenje i izvještavanje o stanju ljudskih prava, promociju jednakih mogućnosti, izgranju kapaciteta različitih aktera za (pro)aktivno zastupanje ljudskih prava, jačanje koncepta i prakse tranzicione pravde.

U okviru ovog programa, kroz inicijative ili projektne aktivnosti, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, institucijama i pojedincima, radi se na neformalnom obrazovanju građana i građanki o ljudskim pravima, formama njihovog kršenja, kao i načinima odbrane i ostvarivanja prava, zatim na poboljšanju zakonodavnog okvira kako bi bio usklađen sa međunarodnim standardima i najboljima praksama, ali i na praćenju rada institucija, kako bi se osiguralo poštovanje nacionalnog zakonodavstva i preuzetih međunarodnih obaveza u poštovanju ljudskih prava.

Poseban i vrijedan dio ovog programa predstavlja Crnogorski festival filma o ljudskim pravima UBRZAJ.

Aktivno građanstvo je program Centra za građansko obrazovanje (CGO) koji afirmiše značaj učešća građana i građanki u kreiranju javnih politika i donošenju odluka, kao i princip cjeloživotnog učenja, ličnog i profesionalnog usavršavanja, ali i obrazovanja za mir.

Najznačajniji fokus programa predstavlja neformalno obrazovanje, kako kroz obuhvatije forme škola, tako i kroz radionice i terenski rad u pravcu poboljšanja prava onih koji su, na različite načine, marginalizovani. U okviru ovog programa, prožimajući je aktivistički pristup borbi za prava marginalizovanih grupa, te su i neke od najvulnerabilnijih grupa često u njegovom fokusu. Poseban dio programa odnosi se na rad sa mladima, kao jednoj od najznačajnijih ciljnih grupa i korisnika najvećeg broja programa edukacije.