Ljudska prava

Program Ljudska prava ima fokus na unaprjeđenje ljudskih prava u Crnoj Gori, kroz praćenje i izvještavanje o stanju ljudskih prava, promociju jednakih mogućnosti, izgranju kapaciteta različitih aktera za (pro)aktivno zastupanje ljudskih prava, jačanje koncepta i prakse tranzicione pravde.

U okviru ovog programa, kroz inicijative ili projektne aktivnosti, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, institucijama i pojedincima, radi se na neformalnom obrazovanju građana i građanki o ljudskim pravima, formama njihovog kršenja, kao i načinima odbrane i ostvarivanja prava, zatim na poboljšanju zakonodavnog okvira kako bi bio usklađen sa međunarodnim standardima i najboljima praksama, ali i na praćenju rada institucija, kako bi se osiguralo poštovanje nacionalnog zakonodavstva i preuzetih međunarodnih obaveza u poštovanju ljudskih prava.

Poseban i vrijedan dio ovog programa predstava Crnogorski festival filma o ljudskim pravima UBRZAJ.

Ljudska prava