Jednake mogućnosti

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.
Iz Opšte deklaracije o pravima čovjeka

Svi se slažu u tome da je tolerancija pozitivna i potrebna. Problemi postaju vidljivi kada je treba na neki način institucionalizovati i postaviti kao osnovu naše svakodnevnice i uslov našeg napretka. Pri tom, treba imati u vidu da je riječ o tzv. aktivnoj toleranciji, koja se ne sastoji u trpljenju o kojem govori John Locke, već o jednom novom kvalitetu, zasnovanom na izgradnji povjerenja. To je tolerancija, kao kulturna vrijednost i visoki etički model ljudskog ponašanja, koja treba da oblikuje moderno društvo, ali i obezbijedi jednake mogućnosti svim građanima i građankama.
za sajt-01
Cilj ovog potprograma je doprinese izgradnji političkog i pravnog okvira za prepoznavanje, razumijevanje, vrijednovanje i uvažavanje različitosti svih građana i građanki.

Kao doprinos ostvarenju tom cilju, CGO je, samostalno ili sa partnerima, realizovao ili realizuje niz projekata i inicijativa u sljedećim oblastima:
– Antidiskriminacione politike i prakse
– Rodna ravnopravnost
– Prava LGBT osoba
– Poštovanje ljudskih prava u zatvorenim institucijama u Crnoj Gori
Umrežavanje civilnog društva na kritičnim vrijednostima ljudskih prava u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu
Ubrzajmo ljudska prava!

360° Pun krug za ljudska prava
Sigurna mreža
– Zakonodavne inicijative
Jednak pristup za sve