360° Pun krug za ljudska prava

Crna Gora solidno zaokružuje zakonodavni okvir u skladu sa pravnom tekovinom Evropske unije, ali primjena zakona i dalje ostaje izazov, na što ukazuju i izvještaji Evropske komisije. Ovo se odnosi i na funkcionalnost antidiskriminacionih mehanizama, a što učinak ima i na izgradnju kulture ljudskih prava koju karakterišu različiti oblici diskriminacije, socijalnih i etničkih distanci. Ograničavajuće na razvoj kulture ljudskih prava utiče i šire stanje građanske svijesti, jer je crnogorsko društvo još uvijek, u mnogim aspektima, tradicionalističko i autoritativno uz prisutnost određenih nacionalističkih elemenata. Građansko vaspitanje i obrazovanje ne uspijeva da napravi nužne korekcije u u obrazovnom sistemu a dodatno je ovaj predmet marginalizovala promjena statusa u osnovnim školama iz obaveznog u izborni. To samo naglašava potrebu da se radi još više na izgradnji kapaciteta nastavnog kadra, kako bi oni mogli ohrabriti učenike da razvijaju kritičko mišljenje, timski rad, komunikacione i građanske kompetencije.

Na svom putu ka EU, Crna Gora mora ispuniti brojna mjerila, a osobito ona koja se odnose na primjenu standarda u oblasti ljudskih prava i koja su definisana kroz poglavlje 23 (Pravosuđe i temeljna ljudska prava). Zato je ova akcija osmišljena da podrži proces uspostavljanja održive osnove za mjerljive rezultate u ovoj oblasti. A u svim aspektima integracionog procesa i reformi ljudsko-pravaškog i antidiskriminacionog okvira, upravo obrazovani i osnaženi građani i građanke, mediji i organizacije civilnog društva koji su spremne da budu i partneri i oni koji aktivno prate taj proces su od ključne važnosti. Kroz akciju se jača kapacitet ovih aktera da utiču na antidiskriminacione politike i primjenu ljudsko-pravaških i antidiskriminacionih standarda koji su u srži procesa EU integracija.

CGO - 360° Pun krug za ljudska prava

Zato je opšti cilj projekta doprinos smanjenju diskriminacije i promociji tolerancije i poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori, kao i podrška snaženju kapaciteta organizacija civilnog društva koje djeluju u ovoj oblasti. Specifični ciljevi su: 1) promocija koncepta „obrazovanja bez diskriminacije“ u formalnom obrazovnom sistemu i njegovanje antidiskriminacione i kulture ljudskih prava među mladima; 2) Razvoj „Barometra ljudskih prava“ o aktuelnim pitanja iz oblasti ljudskih prava i zaštite od diskriminacije kao podrške za procjenu i unaprjeđenje učinkovitosti institucija, organizacija civilnog društva i pojedinaca koji rade na primjeni politika i praksi u oblasti ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije; 3) Unaprjeđenje svijesti javnosti i podsticanje građanskog aktivizma u promociji poštovanja ljudskih prava i antidiskriminacije.

Radi se o slojevito postavljenoj akciji koja uključuje niz međusobno povezanih aktivnosti – od formiranja stručnog tima za rad na priručnicima o diskriminacijia za nastavni kadar i učenike, ogranizacije forum teatara o diskriminaciji u srednjim škola širom Crne Gore, treninzima za nastavno osoblje o upotrebi priručnika u školama, uspostavljanju linije za studente da prijave slučajeve kršenja ljudskih prava i diskriminacije unutar sistema uz kreiranje i vođenje kampanje namijenjen mladima o diskriminaciji, preko treninga za organizacije civilnog društva u razvoju metodologije monitoringa, evaluacije i pisanja izvještaja o primjeni zakonodavnog okvira u oblasti ljudskih prava i antidiskriminacije, istraživanja javnog mnjenja o percepcijama građana kad je riječ o diskriminaciji u Crnoj Gori, pisanja izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, do organizacije Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ u Podgorici, Kotoru i Beranama, produkciji filma o braniteljima ljudskih prava u Crnoj Gori, dodjeli godišnjih nagrada aktivistima ljudskih prava I promoterima građanskog aktivizma, kao i nagrada za najbolje istraživačke tekstove o ljudskim pravima i antidiskriminaciji u Crnoj Gori.

U ovim okvirima, za učenike i roditelje, te profesionalce koje rade u oblasti obrazovanja izrađeni su priručnici za prepoznavanje, prevenciju i procesuiranje slučajeva diskriminacije i drugih oblika kršenja ljudskih prava i nasilja kroz postojeća rješena unutar škole, ali i institucije van obrazovnog sistema. Ti priručnici su dostupni i na albanskom jeziku (za nastavni kadar i učenike).

Kroz projekat je sprovedeno i istraživanje stavova javnog mnjenja o diskriminaciji, čiji su nalazi, između ostalog, ukazali da građani i građanke smatraju da su u najvećoj mjeri izloženi diskriminaciji siromašni, Romi, beskućnici, osobe sa invaliditetom i politički neistomišljenici.

Forum teatri su održani u 23 crnogorske srednje škole a neki su zabilježeni i u formi kratkih video zapisa (TuziUlcinjŽabljakPodgoricaPljevljaPlužinePlav i GusinjeNikšićHerceg NoviKotorCetinjeBerane) koji su bili dio kampanje za mlade na socijalnim mrežama. Takođe, produciran je i filmkoji daje pregled forum teatara.

Sam izvještaj “Barometar ljudskih prava” je predstavljen upravo od strane samih autora čime je naglašen njegov inkluzivni pristup u njegovom pisanju, a ključni akcenti su dati u STV.

Deveto izdanje Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ je obilježila odlicna selekcija filmova i veliko interesovanje publike.

Projekat finansijski podržava Evropska unija, a kofinansira Australijska ambasada.