Aktivno građanstvo

Aktivno građanstvo je program Centra za građansko obrazovanje (CGO) koji afirmiše značaj učešća građana i građanki u kreiranju javnih politika i donošenju odluka, kao i princip cjeloživotnog učenja, ličnog i profesionalnog usavršavanja, ali i obrazovanja za mir.

Najznačajniji fokus programa predstavlja neformalno obrazovanje, kako kroz obuhvatije forme škola, tako i kroz radionice i terenski rad u pravcu poboljšanja prava onih koji su, na različite načine, marginalizovani. U okviru ovog programa, prožimajući je aktivistički pristup borbi za prava marginalizovanih grupa, te su i neke od najvulnerabilnijih grupa često u njegovom fokusu. Poseban dio programa odnosi se na rad sa mladima, kao jednoj od najznačajnijih ciljnih grupa i korisnika najvećeg broja programa edukacije.

Aktivno gradjanstvo