O nama

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je nevladina i neprofitna organizacija, osnovana 2002. godine.

Vizija CGO-a je Crna Gora kao demokratsko društvo odgovornih građana i građanki.

Misija CGO-a je da doprinese razvoju građanskog društva i učešću građana i građanki u oblikovanju politika i donošenju odluka kroz obrazovanje različitih aktera u oblasti demokratije, ljudskih prava i evropskih integracija.

Ciljevi CGO-a su:

 • unaprijeđenje stepena obrazovanja građana i građanki u oblasti demokratije, ljudskih prava i evropskih integracija u Crnoj Gori;
 • podsticanje građana i građanki za aktivno učešće u procesima donošenja odluka i izgradnji otvorenog društva zasnovanog na vladavini prava i jednakim šansama za sve;
 • povećanje transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti rada institucija;
 • monitoring i afirmacija antikorupcijskih politika;
 • istraživanje, analiza i zastupanje rješenja koja i javnih politika koje vode demokratizaciji i evropeizaciji Crne Gore;
 • dokumentovanje i zagovaranje utvrđivanja činjenica o kršenju ljudskih prava, a posebno onih koje su od značaja za proces suočavanja sa prošlošću;
 • unaprijeđenje položaja manjina i marginalizovanih grupa (LGBTIQ osobe, žene, osobe sa invaliditetom, nacionalne manjine, vjerske manjine, Romi, maloljetni delikventi, politički neistomišljenici, itd.), zalaganje za rodnu ravnopravnost i borbu protiv diskriminacije;
 • jačanje demokratskih procesa kao oblika prevencije protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma u društvu;
 • zaštita prava i interesa potrošača;
 • informisanje i osnaživanje mladih za lični razvoj i društveni aktivizam;
 • ohrabrivanje građanskih inicijativa.

Naše vrijednosti su: stalno učenje, timski rad, kvalitet, tolerancija i društvena promjena.

Na nacionalnom nivou, CGO je jedan od osnivača i aktivni član najšire postojeće koalicije nevladinih organizacija u Crnoj Gori „Saradnjom do cilja“, kao i član koalicije “Moja uprava”. Takođe, CGO je član Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou (KUM), Mreže NVO za demokratiju i ljudska prava, Koalicije “Zajedno za LGBT prava” i Koalicije za društvenu promjenu.

Na regionalnom nivou, CGO je član Koalicije za REKOM, koja se zalaže za uspostavljanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na području bivše SFRJ, kao i referentna organizacija za ovu koaliciju u Crnoj Gori. Takođe, CGO je član regionalne Koalicije za ravnopravnost – KORAK, kao i Platforme WeBER (za sprovođenje i nadzor reforme javne uprave).

Šire, CGO je član CIVICUS-a, svjetskog saveza za građansku participaciju, međunarodne mreže koju čine uticajne organizacije iz čitavog svijeta.

Rad CGO-a je organizovan kroz tri glavna programa: Evropeizacija i demokratizacijaLjudska prava i Aktivno građanstvo, a kroz ove programe je na stotine projekata realizovano i različiti oblici ekspertize obezbijeđeni brojnim zainteresovanim stranama.

Predstavnici/e CGO-a kontinuirano učestvuju u radnim grupama Vlade Crne Gore sa zadatakom izrade određenih zakonskih tekstova, strategija i akcionih planova u oblastima interesovanja CGO-a, a koji treba da usklade crnogorski pravni i institucionalni okvir sa najboljim međunarodnim standardima i praksama. Takođe, predstavnici/e CGO-a svoj doprinos u oblikovanju javnih politika daju i kroz aktivan angažman u okviru radnih grupa za pregovore sa EU (Poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava; Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja; Poglavlje 25 – Nauka i istraživanje; Poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura) i Konsultativno tijelo MVPEI-a koje prati i evaluira realizaciju aktivnosti iz Komunikacione strategije za EU. Ranije su učestvovali u radu Savjeta za zaštitu od diskriminacije, Savjeta za razvoj nevladinih organizacija i Operativnog tim aza izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada. CGO ima svog predstavnika i u Zajedničkom konsultativnom odboru između Crne Gore i Evropskom ekonomskog i socijalnog komiteta.

Kratku informaciju o CGO-u u vidu brošure možete ištampati iz ovog dokumenta.