Sigurna mreža

Nasilni ekstremizam i terorizam su u porastu i ozbiljno prijete svjetskom miru i stabilnosti. Crna Gora je do sada ostala na marginama takvog razvoja događaja, ali percepcija rastuće političke radikalizacije u zapadnoj Evropi, kao i medijska panika zbog izbjeglica sa Bliskog istoka i iz Sjeverne Afrike, pogoršali su već preovlađujuće predrasude prema susjedima i manjinama u Crnoj Gori. U multikulturnom društvu kakvo je crnogorsko, takve podjele mogu brzo eskalirati, pa čak iako nema direktnog sukoba, prijeteći da kreiraju duboko nepovjerenje i neprijateljstvo među zajednicama koje hrane radikalizaciju i potkopavaju društveni dijalog.

Trajuća ekonomska kriza, visoka stope nezapošljenosti i osjećaj socijalne nesigurnosti, naročito među mladima i građanima koji žive na sjeveru Crne Gore, predstavljaju plodno tlo za razvoj radikalizma i njegovu eskalaciju. Važno je podsjetiti i na opterećenje još uvijek vrlo sporog i neučinkovitog procesa suočavanja s prošlošću, i nasljeđe rata tokom 90ih godina prošlog vijeka, za multikulturalnu i međureligijsku harmoniju. To plodno tlo za tenzije i pojavu različitih radikalnih ideologija i djelovanja.

S tim u vezi, opšti cilj projekta je da doprinose smanjenju i prevenciji trenda radikalizacije u Crnoj Gori jačanjem kulture društvenog dijaloga o kontroverznim i ekstremističkim pitanjima, ali i jačanjem demokratskih procesa kao ključne prevencije eskalacije terorizma i nasilnog ekstremizma u njihovim različitim oblicima.

Specifični cilj projekta je da doprinese snaženju uloge obrazovnog sistema u sprječavanju nasilnog ekstremizma, ali i promocije kulture društvenog dijaloga i saradnje, demokratskih i vrijednosti ljudskih prava kao preventivnih mehanizama protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.

Kroz ovaj projekat se, na nivou rezultata, uspostavlja platforma za saradnju i razmjenu najboljih praksi među obrazovnim ustanovama i drugim zainteresovanim stranama u tretiranju i sprječavanju nasilnog ekstremizma; unaprijeđuju kapaciteti obrazovnih stručnjaka da se bave temom nasilnog ekstremizma; osnažuje uloga lokalnih zajednica u borbi i sprječavanju terorizma i nasilnog ekstremizma; unaprijeđuje dijaloga između različitih religijskih zajednica i institucija, kao i njihova komunikacija sa opštom javnošću u delegitimizaciji nasilnog ekstremizma; unaprijeđuju kapaciteti medija da istražuju i izvještavaju o slučajevima nasilnog ekstremizma, ali i njihova preventivna uloga; formulišu preporuke za unaprijeđenje ukupnog institucionalnog odgovora na prijetnju rastuće radikalizacije i nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori.

Kroz projekat je sprovedeno istraživanje javnog mnjenja o stavovima prema nasilnom ekstremizmu i radikalizmu. Prilikom prezentacije istraživanja ocijenjeno je  da potencijal za radikalizaciju u Crnoje Gori postoji i da je potrebno više raditi na prevenciji. Nalazi sprovedenog istraživanja su poslužili i kao dio materijala za javna predavanje i diskusije u šest crnogorksih opština: PodgoriciBaruTuzimaPlavuBijelom Polju i Rožajama. Akcenti sa ovih diskusiju su dostupni i u formi kratkih video zapisa koji su bili dio kampanje na socijalnim mrežama:

Podgorica – https://www.youtube.com/watch?v=cavXkWmgepQ
Bar – https://www.youtube.com/watch?v=hEupea5Rm8s
Tuzi – https://www.youtube.com/watch?v=8pta2Sh3rHM
Plav – https://www.youtube.com/watch?v=_XoC_hiwaY8
Bijelo Polje – https://www.youtube.com/watch?v=CAhzcvSpl20
Rožaje – https://www.youtube.com/watch?v=8gYq6sew2RM

Dodatni materijali koji su izrađeni kroz ovaj projekat a koji doprinose osnaživanju obrazovnog sistema za sprječavanje i smanjenje radikalizacije mladih u Crnoj Gori:

Projekat je podržala Američka ambasada preko Fonda za aktivno građanstvo (fAKT) a kroz program “Za jači glas organizacija građanskog društva”.