Ubrzajmo ljudska prava!

Slučajevi diskriminacije, netolerancije i kršenja prava građana i građanki nijesu rijetki u Crnoj Gori, ali se rijetko adekvatno procesuiraju i pored postojanja brojnih institucija koje se bave razvojem politika i pravnog okvira za zaštitu ljudskih prava. Ljudska prava su jedan od programskih stubova Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Građanskih inicijativa (GI) iz Beograda, koji su do sad sproveli brojne uspješne projekte koji se odnose na obrazovanje za ljudska prava, kampanje za podizanje svijesti javnosti, inicijative za izmjene zakonodavstva, itd.

Upravo to je bio i osnov za osmišljavanje projekta “Ubrzajmo ljudska prava!” kroz koji će CGO i GI, uz finansijsku podršku Evropske unije, od novembra 2013. do januara 2015, dalje kvalitativno razvijati dosadašnje programe, ali i uvoditi nove odgovore na potrebu da se pruži doprinos u izgradnji kulture ljudskih prava u Crnoj Gori.

Cilj projekta je jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi u Crnoj Gori, te podršci mirnom usklađivanju grupnih interesa, kao i konsolidovanju političkog učešća i zastupljenosti građana i građanki. Specifični cilj projekta je da se unaprijedi praćenje i zaštita ljudskih prava u Crnoj Gori kroz pojačano i aktivno učešće organizacija civilnog društva.

unnamed

Takođe, akcija je u okvirima Smjernica za podršku EU civilnom društvu u zemljama koje su u procesu pristupanja EU 2014-2020 Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije, u kojem se ističe da organizacije civilnog društva moraju da osnaže “svoju učinkovitost povećanjem svog kapaciteta za analizu, praćenje i zastupanje, kao i umrežavanje, partnerstvo, izgradnju koalicija i aktivno učešće u politici i procesima donošenja zakona”.

Za suočavanje sa promjenama neophodni su izgrađeni kapaciteti organizacija, jasna strateška usmjerenja i svakako, stabilni izvori finansiranja. Stoga su ove promjene najveći izazov za organizacije civilnog društva koje nijesu uspjele da do potrebnog nivoa izgrade/ojačaju svoje kapacitete, kreiraju/definišu strateški pravac i osiguraju finansijsku stabilnost svojih programa. Aktivnosti relevantnih organizacija civilnog društva u oblasti zaštite ljudskih prava su važne, jer se reforme u demokratizaciji Crne Gore ne mogu i ne smiju vršiti samo od strane institucija, već zahtijevaju uključivanje svih društvenih sektora.

Stoga je projekat Ubrzajmo ljudska prava! usmjeren i ka pružanju direktne podrške organizacijama civilnog društva, različitog stepena razvoja, dodjelom finansijskih sredstava za sprovođenje projekata u lokalnim zajednicama, jačanjem njihovih kapaciteta radi uspješne realizacije projekata u skladu sa evropskim pravilima, i obezbjeđivanjem kontinuiranog savjetovanja tokom trajanja projekata. Na ovaj način, OCD koje nijesu korisnice tekućeg EIDHR programa u Crnoj Gori stiču znanja i vještine o ljudskim pravima i zagovaranju za ljudska prava, ali i upravljanju projektima iz EU fondova, koji predstavljaju realne izvore finansiranja u budućnosti i mogućnost osiguranja finansijske održivosti njihovih programa.

Materijali za konkurs za podršku OCD u Crnoj Gori iz oblasti ljudskih prava:

Ukoliko želite da vidite koji su prijedlozi podržani, pogledajte sažetak ovih projekata.