Neselektivno pristupiti priznanju diploma

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odlučnost Ministarstva prosvjete u zaustavljanju priznavanja onih inostranih obrazovanih isprava odnosno nostrifikacije onih diploma koje dolaze sa visokoškolskih institucija koje nijesu akreditovane i licencirane u zemljama gdje te visokoškolske ustanove izvode djelatnost, a shodno tome izdaju nevažeće diplome.

CGO cijeni da bi sve zemlje regiona trebalo dodatno da utvrde da li sve visokoškolske ustanove na njihovoj teritoriji imaju licencu za rad u okviru svoje djelatnosti, odnosno da li su akreditovane. Ali, CGO ukazuje da, na žalost, ovo pitanje ni Crna Gora još nije riješila na transparentan način.

Naime, CGO je još 04.09.2014. podnio Savjetu za visoko obrazovanje zahtjev za dostavljanje kopija akreditacije Fakulteta za crnogorski jezik i književnost sa pratećom dokumentacijom na osnovu koje je akreditacija izdata shodno članu 24 i 25 Zakona o visokom obrazovanju, na koji CGO do danas nije dobio odgovor. Takođe, još u januaru 2013. CGO je tražio od Savjeta za visoko obrazovanje akreditaciju Fakulteta za mediteranske poslovne studije- Tivat sa pratećom dokumentacijom na osnovu koje je isti reakreditovan, kao i akreditaciju Pomorskog fakulteta u Baru, na što ni nakon više od dvije godine nije stigao odgovor.

Dodatno, ni Ministarstvo prosvjete nikada nije odgovorilo na traženje informacije o dostavljanju licence za pomenute fakultete. Stoga, ukoliko Ministarstvo zaista želi da zaustavi priliv diploma sa ustanova čija se kredibilnost dovodi u pitanje, logično bi bilo da počne tu vrstu uređenja stanja od svog dvorišta. U protivnom, stiče se utisak da se postupa selektivno, što nije dobro i sa tom praksom bi trebalo hitno prestati.

CGO ističe da pitanje izdavanja licenci i akreditacija visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori, shodno Zakonu o visokom obrazovanju, mora biti transparentno bez ostavljanja mogućnosti da javnost preispituje postojanju sumnjivih uslova za njihovo izdavanje.

CGO poziva ministra prosvjete Predraga Boškovića da promijeni lošu praksu ovog Ministarstva koja se ogledala u priličnoj zatvorenosti i netransparentnosti i da rješenju nagomilanih problema u ovoj oblasti prilazi neselektivno nezavisno od toga ko su mogući oštećeni subjekti.

Mira Popović, saradnica na programima