Alternativne sankcije – od kazne do reintegracije – međunarodni standardi i zakonodavni okvir u Crnoj Gori

O publikaciji

Urednica: Tamara Milaš

Godina izdanja: 2019.


Kazneni sistem ima značajnu ulogu u prevenciji kriminaliteta, zaštiti prava osuđenih lica kroz humanizaciju postupanja prema njima, kao i zaštitu društva, a svoj puni smisao dobija kroz prizmu afirmacije i unaprijeđenja ljudskih prava.

Politika jačanja alternativnih sankcija predstavlja iskorak u reformi pravosudnog sistema Crne Gore i u skladu je sa savremenim evropskim trendovima u oblasti kaznene politike i potrebom uspostavljanja zajedničkih principa o kaznenoj politici. Međutim, u pravcu adekvatne primjene reformskih izmjena neophodno je unaprjeđenje kapaciteta pravosudnih institucija, prvenstveno u domenu primjene i tumačenja prava koji se odnosi na alternativne sankcije i mjere.

Alternative kratkotrajne kazne zatvora se ogledaju u povećanoj humanosti i ekonomičnosti izvršenja krivičnih sankcija, sa perspektivom pozitivnog uticaja na rehabilitaciju i resocijalizaciju osuđenih lica. To zahtijeva i razumijevanje svih zainteresovanih strana i javnosti, a kako bi efekti primjene bili svrsishodni.


Publikacija je dio projekta “Alternativne sankcije – od kazne do reintegracije” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO) uz podršku Ministarstva pravde Crne Gore.