Me arsim kundër diskriminimit

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autorë: Petar Gjukanoviq, Tamara Milash

Viti: 2019.


Një nga objektivat specifike të projektit është promovimi i konceptit të arsimit pa diskriminim në sistemin formal arsimor – edukues dhe zhvillimi i kulturës antidiskriminuese dhe të drejtave të njeriut ndër të rinjtë. Prandaj ky udhëzues është i dedikuar për profesionistët të cilët punojnë me të rinjtë në arsim (arsimtarët, shërbimet profesionale, drejtuesit e shkollave, këshillat e prindërve, trupat profesionale dhe aktivët) me qëllim që tu ndihmohet në njohjen, parandalimin dhe procedimin e rasteve të diskriminimit, shkeljeve të tjera të të drejtave të njeriut dhe dhunës brenda institucioneve shkollore dhe në institucionet jashtë sistemit arsimor.

Në udhëzues janë shpjeguar hollësisht nocionet e diskriminimit dhe të manifestimeve të ndryshme të tij, rolet dhe përgjegjësitë e pjesëmarrësve të procesit edukues – arsimor, ndërsa është dhënë edhe pasqyrimi i kornizës legjislative dhe institucionale e cila i mbron qytetarët nga diskriminimi dhe shkelja e të drejtave të njeriut, së bashku me procedurën e procedimit të rasteve, si dhe pasqyrimi i dokumenteve dhe standardeve më të rëndësishme ndërkombëtare në këtë fushë.

Objektivi përfundimtar i udhëzuesit është që si mjet ndihmës në punë me të rinjtë, madje edhe në arsim, të kontribuojë në zhvillimin, nxitjen dhe kultivimin e kulturës antidiskriminuese përmes arsimit.


Publikimi është pjesë e projektit 360° Rrethi i plotë për të drejtat e njeriut!, të cilin e realizon Qendra për Arsimim Qytetarë (QAQ) në partnerit me OJQ Kompania Alternative Teatrale (ATAK) nga Podgorica, Shtëpinë e të Drejtave të Njeriut nga Zagrebi dhe Festivalin Ndërkombëtarë të Filmit Dokumentar (BELDOC) nga Beogradi, e në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe institucionin e Mbrojtësit të të Drejtave dhe Lirive të Njeriut të Malit të Zi, ndërsa financohet nga Bashkimi Evropian.