Për komunitete rezistente ndaj radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm

O publikaciji

Autorja kryesore: Jarmila Bujak Stanko

Koautorët: Izabella Kisiq, Srgjan Barishiq, Petar Gjukanoviq


Udhezuesi për profesionistët në fushën e arsimit Për komunitete rezistente ndaj radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm!është krijuar nga nevoja që të forcohen kapacitetet e sistemit arsimorë në drejtim të parandalimit efikas të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.

Radikalizmi dhe ekstremizmi i dhunshëm janë sfida serioze me të cilat ballafaqohen shoqëritë moderne, madje edhe Mali i Zi. Arsimi ka rolin kyç në parandalimin e këtyre fenomenëve përmes ngritjes së nivelit të dijës dhe informimin e të rinjëve, por edhe përmes zhvilimit të vlerave, qëndrimeve dhe shkathtësive që do ti bëjnë të rezistueshem ndaj tërheqjes së grupeve radikale dhe ekstremiste dhe propagandës.


Publikimi është pjesë e projektit “Rrjeti i sigurtë” të cilin e realizon Qendra për Edukim Qytetarë (QEQ) përmes Fondit për Qytetari Aktive (FQA) në kuadër të programit Për zë më të fuqishëm të shoqërisë civile! të cilin finansijarisht e përkrah Ambasada e SHBA-ve në Podgoricë.