Për shkollë pa diskriminim

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autorët: Petar Gjukanoviq, Vasko Raiçeviq

Viti: 2019.


Në udhezues janë të sqaruara hollësisht konceptet e diskrimininit dhe manifestimet e ndryshme të tij, rolet dhe pergjegjësitë e pjesmarrësve në procesin edukativo-arsimor, dhe është dhënë një pasqyrë e shkurtër e kuadrit institucional i cili mbron nga diskriminimi dhe shkelja e të drejtave të njeriut, me pershkrimin e procedures të përpunimit të rastëve mbrenda dhe jashtë sistemit shkollorë.

Qellimi përfundimtarë i udhezuesit “Për shkollë pa diskriminim!” është që si mjet ndihmës t’ju ofrojë të rinjëve përkrahje që të marrin pjesë në mënyrë aktive në mbrojtjen e të drejtave të veta, parandalimin e diskriminimit dhe shkeljen e të drejtave të tjerve, si dhe në avokimin dhe promovimin e kultures së drejtave të njeriut në mjedisin shkollorë dhe lokal.


Publikimi është pjesë e projektit “360° Rrethi i plotë për të drejtat e njeriut” të cilin e zbaton Qendra për Edukim Qytetarë (QEQ) në partneritet me OJQ-në Kompanija Alternative Teatrale (ATAK) nga Podgorica, Shtëpinë për të Drejtat e Njeriut nga Zagrebi dhe Festivalin Ndërkombëtarë për Filma Dokumentar (BELDOCS) nga Beogradi, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Institucionin Mbrojtësin e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Mali i Zi, financuar nga Bashkimi Evropian.