RAVNOPRAVNOST – regulativa i realnost u Crnoj Gori

O publikaciji

Autori: Petar Đukanović, Tamara Milaš, Zdravko Cimbaljević, Snežana Kaluđerović, Ivana Stjelja

Godina izdanja: 2013.


U instrumente za ostvarivanje ljudskih prava i sloboda i zaštitu od diskriminacije u Crnoj Gori svrstavaju se: Ustav Crne Gore, međunarodni dokumenti i nacionalni propisi, kao i institucije koje se bave ostvarivanjem i zaštitom ljudskih prava. Zakon u Crnoj Gori definiše diskriminaciju kao svako neopravdano, pravno ili faktičko, neposredno ili posredno pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje postupanja prema jednom licu, odnosno grupi lica u odnosu na druga lica, kao i isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva nekom licu u odnosu na druga lica, koje se zasniva na rasi, boji kože, nacionalnoj pripadnosti, društvenom ili etničkom porijeklu, vezi sa nekim manjinskim narodom ili manjinskom nacionalnom zajednicom, jeziku, vjeri ili uvjerenju, političkom ili drugom mišljenju, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, zdravstvenom stanju, invaliditetu, starosnoj dobi, imovnom stanju, bračnom ili porodičnom stanju, pripadnosti grupi ili pretpostavci o pripadnosti grupi, političkoj partiji ili drugoj organizaciji, kao i drugim ličnim svojstvima. Dodatno, isti zakon propisuje da pravo na zaštitu od diskriminacije pripada svim fizičkim i pravnim licima na koja se primjenjuju propisi Crne Gore.


Publikacija je izdata u okviru projekta Umrežavanje civilnog društva na kritičnim vrijednostima ljudskih prava u Srbiji,
Crnoj Gori i Kosovu, uz finansijusku podršku Evropske komisije.