U redu je biti drugačiji!

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Godina izadanja: 2013.


Polazna vrijednost sistema obrazovanja i vaspitanja je jednakost svih u ostvarivanju ovog prava, bez obzira na bilo koje lično svojstvo. To je ključna pretpostavka za razvoj društva i okruženja bez nasilja, socijalne isključenosti ili drugih oblika diskriminatornog postupanja.

Niz istraživanja i projektnih aktivnosti pokazao je da na nivou opšteg stava postoji svijest građana/ki da LGBT osobe trpe najviši stepen diskriminacije. Uprkos tome, građani/ke i dalje prema LGBT osobama imaju negativan stav, što dovodi to toga da je ova populacija zatvorena, a samim tim i marginalizovana.

Među srednjoškolcima se pokazalo da je važno raditi na stavu koji odražava odnos prema pravima na seksualnu orjentaciju (45,92% mladih formira negativan stav)


Ovaj dokument je napravljen uz finansijsku pomoć federalne vlade Belgije, u okviru LGBT projekta Savjeta Evrope. Stanovišta iznijeta u njemu ni na koji način ne mogu biti uzeta kao službeno mišljenje federalne vlade Belgije ili Savjeta Evrope.