Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju

O publikaciju

Autori: Milisav Korać, Slobodan Vuković, Mirela Korać

Godina izdanja: 2015.


Ova publikacija sadrži odredbe iz zakonskih i podzakonskih propisa Crne Gore u oblasti socijalne, dječije, zdravstvene i vaspitno-obrazovne zaštite a koje su, po ocjeni Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ Podgorica, od značaja za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje.

Publikacija je nastala u okviru projekta Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ Podgorica „Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju“ koji je realizovan od 1.08.2014. do 30.12.2014. godine, uz finansijsku podršku Delegacije EU, posredstvom Centra za gradjansko obrazovanje (CGO) iz Podgorice i Građanskih inicijativa(Gi) iz Beograda. Glavni cilj projekta bio je unapređenje sveukupnog položaja djece i mladih sa teškoćama u razvoju u Crnoj Gori. Konkrentije, projekat je bio usmjeren na jačanje kapaciteta 10 nevladinih udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju u promociji i ostvarivanju prava pomenute populacije. Ciljne grupe su bile porodice djece sa smetnjama u razvoju, centri za socijalni rad, područne jedinice Fonda zdravstva Crne Gore, predstavnici lokalnih uprava i sredstava informisanja a krajnji korisnici djeca i mladi sa smetnjama u razvoju.


Publikacija je dio projekta “Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju“ koji je realizovao NVO Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgorica uz finansijsku podršku Delegacije EU u Crnoj Gori, posredstvom Centra za građansko obrazovanje (CGO) iz Podgorice i Građanskih inicijativa (GI) iz Beograda.