Metodološki priručnik za online nastavu istorije

O publikaciji

Autori: Igor Radulović, Miloš Vukanović

Godina izdanja: 2021.


Izbijanje pandemije COVID-19 dovelo je do zatvaranja ili smanjenja obima rada crnogorskih škola. Kao prvu liniju odbrane, Ministarstvo prosvjete kreiralo je osnovna uputstva i uspostavilo online platformu učenja na daljinu u osnovnom i srednjem obrazovanju. Osnov elektronske nastave predstavljale su video lekcije u trajanju od 15 minuta, koje su, na kraju sortirane u bazu podataka, na zasebno kreiranoj platformi.

Ove aktivnosti, zajedno s ogromnim naporom obrazovnog kadra, osigurale su kontinuitet procesa učenja. Međutim, to ne znači da ovakav vid nastave nema određenih izazova.

Iako je prelazak na potpunu ili djelimičnu nastavu bio dio hitnih mjera tokom pandemije COVID19, na nju treba gledati i kao na priliku za veće uključivanje novih tehnologija u obrazovni proces. Da bi se to postiglo, sama nastava mora postati inkluzivnija, s brojnijim nastavnim kadrom koji je obučen i osnažen da razmišlja u tom smjeru i da prilagodi upotrebu online alata potrebama svoje učeničke zajednice.


Projekat “Nastava istorije tokom COVID 19 pandemije – jednak pristup za sve”, koji CGO sprovodi uz finansijsku podrške Vlade SR Njemačke, teži da pruži crnogorskim nastavnicima nastavne alate, kao i online obuku, koja će ih osposobiti da ispune ishode učenja utvrđene nacionalnim nastavnim planom i programom, ali i omogućiti više glasova i odziv na lokalne obrazovne potrebe.