Manual medologjik per mesimdhenien e historise online

O publikaciji

Autorët: Igor Radulloviq, Millosh Vukanoviq

Përkthimi në gjuhën shqipe: Monika Mrnjaçeviq, Elizabeta Mrnjaçeviq, Nikolla Gjonoviq


Shpërthimi i pandemisë COVID-19 ka sjellë mbylljen ose zvoglimin e ngarkesës së punës në shkollat malazeze. Si vijën e parë të mbrojtjes, Ministria e Arsimit ka krijuar udhëzimet bazë dhe një platformë online për mësimin në distance në shkollat fillore dhe të mesme. Baza e mësimit elektronit ishte e përbërë nga mësimi nëpërmjet videove, të cilat kan zgjatur 15 minuta dhe të cilat ne fund u renditën në një baze të dhënash në një platforme krijuar veçmas.

Këto aktivitete dhe përpjekja e madhe e stafit arsimor, siguruan vazhdimëshinë e procesit arsimor. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ky lloj i mësimit nuk ka sfida të caktuara.


Publikimi Manuali metodologjik për mësimdhënien e historisë online është pjesë e projektit “Mësimdhënia e Historisë gjatë Pandemisë COVID 19 - qasje e barabartë për të gjithë”, të cilin Qendra për Arsimim Qytetar (QAQ) e zbaton me mbështetjen financiare të Qeverisë së RF të Gjermanisë.

Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi vetëm e QAQ-së dhe në asnjë mënyrë nuk mund të interpretohet si qëndrim zyrtar i Qeverisë së RF të Gjermanisë.