Da li su besplatni udžbenici zaista besplatni?

O publikaciji

Autorka: Mira Popović

Godina izdanja: 2016.


Besplatno školovanje za sve je kao pravo prvi put predstavljeno u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima: “Svako ima pravo na obrazovanje. Obrazovanje treba da bude besplatno bar u osnovnim i nižim školama. Osnovno obrazovanje je obavezno”.

Važnost ovog prava za razvoj društva je prepoznata i kroz druge relevantne međunarodne dokumente. U tom kontekstu, Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima “Države članice ovog pakta priznaju svakom licu pravo na obrazovanje. Države članice ovog pakta priznaju da u cilju osiguranja punog korištenja ovog prava: (a) osnovno školovanje mora da bude obavezno i svima dostupno besplatno obrazovanje”. Znači, radi se o preporuci koju bi trebalo da poštuju odnosno implementiraju sve potpisnice ovog dokumenta, među kojima je i Crna Gora. Dodatno, i UNESCO Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju propisuje: “obezbijediti da osnovno obrazovanje bude besplatno i obavezno; obezbijediti da srednje obrazovanje u njegovim različitim oblicima bude dostupno i pristupačno svima; obezbijediti da visoko obrazovanje bude jednako dostupno svima u skladu sa individualnim sposobnostima; osigurati da svi ispune zakonski propisanu obavezu pohađanja škole.”