Ne čekaj sistem i društvo, iskoristi mladost!

O publikaciji

Autorka: Ana Puljiz

Godina izdanja: 2019.


Novi Zakon o mladima usvojen je u proljeće 2019.godine, sa ciljem da se unaprijedi okvir za obezbijeđenje boljeg društvenog položaja mladih ljudi, boljih uslova za podršku mladih, ali i njihovog većeg angažovanja. Ovaj Zakon kao mlade tretira lica od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. No, ova starosna granica nije unificirana, jer se u nekim državama Evropske unije u kategoriju mladih ubrajaju i lica do navršenih 35 godina. Iz toga slijedi da i društveni kontekst ima svoj uticaj u definisanju kategorije mladih.

Po posljednjem popisu, Crna Gora ima 620 029 stanovnika. Od ovog broja 132 702 su mladi ljudi uzrasta od 15 do 29 godina, što čini 21,4% odnosno skoro petinu ukupnog broja stanovnika. Udio ove starosne grupe u Crnoj Gori veći je od prosjeka u Evropskoj uniji, gdje mladi čine 17,4 % stanovništva. Ovo je jedan od ozbiljnih argumenata da mladi treba da budu u fokusu kreatora i donosilaca odluka, ali i da mlade treba motivisati kako bi bili i sami aktivniji u procesima donošenja odluka, a posebno onih odluka koje imaju direktan uticaj i na njih.

Na nivou opština situacija se razlikuje. Uzimajući u obzir prosjek, stanovništvo Plužina je najstarije sa 44 godine, a Rožaja najmlađe s prosjekom od 32 godine. Glavni grad Podgorica, u godini popisa, imao je prosjek starosti od 35,7 godina. Međutim, s obzirom da je Podgorica ekonomski i obrazovni centar, migriranje, naročito mladih, u ovu crnogorsku opštinu se nastavlja.


Izdavanje ove publikacije podržalo je Ministarstvo sporta i mladih.