Sveevropska studija o politici obrazovanja za demokratsko građanstvo

O publikaciji

Za izdavača: Daliborka Uljarević

Godina izdanja: 2005.


Obrazovanje za demokratsko građanstvo (ODG) je postao zajednički cilj obrazovnih politika u Evropi tokom kasnih 90-tih. ODG je bio snažno podržavan na političkom nivou, ali prilično nedosljedno pokrivan inicijativama vlada. Ova studija je iz tog razloga bila potrebna kako bi dala pregled politika koje su u upotrebi i diskrepanci između politike i prakse. Opšti trendovi su morali biti identifikovani zajedno sa pojedinačnim preporukama i idejama za dalju akciju.

Sveevropska studija o politici ODG-a je pokrenuta 2002. godine. Njen glavni cilje je bio da označi nacionalne ODG politike u Evropi. Studija je uključivala saradnju velikog broja ljudi u Evropi. Posebno se treba zahvaliti autorima: gdinu César Bîrzéa (Rumunija), gdin-u David Kerr (Ujedinjeno Kraljevstvo), gdin-u Rolf Mikkelsen (Norveška), gdin-u Isak Froumin (Rusija), gdin u Bruno Losito (Italija), gdin-u Milan Pol (Republika Češka) i gdin-u Mitja Sardoc (Slovenija), sa početnom podrškom gdin-a Cameron Harrison-a (Ujedinjeno Kraljevstvo) i gdin-a Bernd Baumgartl-a (Austrija).


Ova publikacija je štampana u okviru zajedničkog programa Evropske komisije i Savjeta Evrope.