Uloga inspekcija u borbi protiv korupcije

O publikaciji

Autori/ke: Boris Marić, Željka Ćetković, Tamara Milaš

Godina izdanja: 2014.


Uprava za inspekcijske poslove je nov i samostalan organ uprave, čijim formiranjem su centralizovani inspekcijski poslovi u Crnoj Gori.

Strategijom reforme javne uprave u Crnoj Gori 2011-2016 (AURUM)1 ocijenjeno je da organizovanje inspekcija kao unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava i drugih organa uprave ima negativan uticaj na opšti položaj inspekcija u sistemu, a samim tim i na njihovu samostalnost koja je nužna za obavljanje inspekcijskih poslova. Na osnovu toga se došlo do rješenja koje u svojoj osnovi ima centralizaciju i treba da objedini 28 inspekcija, pri čemu će van tog sistema ostati inspekcijski nadzor iz domena državne uprave (Upravna inspekcija), odbrane i bezbjednosti, zaštite i spašavanja, prevoza opasnih i eksplozivnih materija, kao i sigurnosti i bezbjednosti saobraćaja.

Sistemski gledano, rad Uprave za inspekcijske poslove mora izrasti u ključni mehanizam praćenja primjene zakona u praksi, na terenu. Prepoznajući taj značaj Uprave za inspekcijske poslove, u Centru za građansko obrazovanje (CGO) smo se opredijelili da kroz svoje projektne aktivnosti damo doprinos afirmaciji rada novoformirane institucije, njenom kvalitetnijem odnosu sa građanima/kama, kao i prepoznavanju potencijala Uprave u borbi protiv sveprisutne korupcije, a posebno u njenom mogućem preventivnom aspektu.


Ova publikacija je nastala na osnovu pomoći Evropske unije.