Crna Gora i EU: uloga i značaj medija u procesu evropskih integracija

O publikaciji

Autorka: mr Maja Vujašković Đureinović

Godina izdanja: 2013.


Pristupanje jedne države Evropskoj uniji predstavlja ispunjenje jednog od njenih najvažnijih spoljnopolitičkih ciljeva. Važnu ulogu u tom procesu imaju mediji, kao glavni komunikacioni kanal, sa zadatkom da svojim izvještavanjem informišu građane/ke o aktivnostima domaćih i evropskih institucija tokom procesa pridruživanja. Njihova ne manje značajna uloga je i da, edukujući građane/ke o različitim aspektima Evropske unije, njihovu podršku članstvu učine legitimnom i da ih pripreme za prava i obaveze koje proističu iz članstva. Kako bi se tokom procesa integrisanja dobila povratna informacija od javnosti, potrebno je putem evropeizacije javnog prostora kreirati uslove za otvoreni dijalog u kojem će, pored medija, učestvovati i drugi akteri ovog procesa, kakvi su političke partije, Vlada, akademski krugovi i organizacije civilnog društva. Obavljajući tu ulogu, mediji moraju osnaživanjem svojih kapaciteta osigurati da ne budu instrumentalizovani za poslovnu i političku propagandu izvjesnih subjekata. Uloga medija u procesu pridruživanja, u ovoj publikaciji, posmatraće se u okviru sfere javnog informisanja Crne Gore, kao studije slučaja, uz osvrt na isti fenomen u procesu evropskih integracija zemalja centralnoistočne Evrope i zemalja zapadnog Balkana.


Projekat “EU info bus – na putu ka EU!”, u okviru kojeg je izdata i ova publikacija, podržan je kroz komunikacioni budžet Delegacije EU u Crnoj Gori. Nalazi i stavovi iznijeti u ovoj publikaciji ne predstavljaju nužno stavove Evropske unije, već samo autorke i redakcije.