Da li se i kako opštine u Crnoj Gori bore protiv korupcije

O publikaciji

Autorka: Ana Nenezić

Godina izdanja: 2018.


Izvještaj DA LI SE I KAKO OPŠTINE U CRNOJ GORI BORE PROTIV KORUPCIJE? daje presjek rezultata lokalnih samouprava u primjeni mehanizama prevencije i borbe protiv korupcije na lokalnom nivou u Crnoj Gori tokom 2017 i prve polovine 2018. U tom smislu, izvještaj sadrži nove informacije u vezi sa primjenom definisanih mjera i aktivnosti kroz više strateških dokumenata, a na čije rezultate primjene smo prvi osvrt dali u prethodnom izvještaju MISLI LOKALNO – DJELUJ LOKALNO koji je pokrio period do 2016.

Posmatrani izvještajni period obilježila je inertnost opštinskih uprava u odnosu na preuzete obaveze definisane nacionalnim dokumentima, kao i izostanak inicijative za sopstvene osmišljene aktivnosti. Aktivnosti centralnog nivoa vlasti u uspostavljanju institucionalno-normativnog antikorupcijskog okvira nijesu podsticajno uticale na lokalni nivo vlasti u dijelu sprovođenja adekvatnih antikorupcijskih politika i mehanizama na lokalnom nivou.


Izvještaj je dio projekta “Smjestimo korupciju u muzej!” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa NVO Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), NVO Bonum iz Pljevalja, NVO UL-Info iz Ulcinja i NVO Za Druga iz Petrovca, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Agencijom za sprječavanje korupcije (ASK), a finansira ga Evropska unija.