Demokratija, II izdanje

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autor: Prof. dr Radovan Radonjić

Godina izdanja: 2007.


Ova knjiga je predmetom i sadržajem okrenuta studentima i mlađim intelektualcima, koji u školama izučavaju tematiku posvećenu demokratiji i demokratskom. Svrha joj je da posluži kao priručnik za sticanje odgovarajućih teorijskih znanja o pitanjima koja se u njoj razmatraju, odnosno da ukaže na osnovne principe i sadržaje koje treba imati u vidu prilikom pokušaja da se saznato primijeni (oživotvori) u društvenoj praksi.

Saobrazno principu edukacije u tim školama, odnosno nivou teorijskih znanja koja se u njima stiču, knjiga ima dva obilježja. Jedno obilježje jeste da je najveći dio njenog sadržaja izložen u formi naučno i teorijski utemeljenih kategorijalno-pojmovnih uputstava u razumijevanje predmetne materije. Drugo se obilježje odnosi na nastojanje da se pozitivizam, koji neizbježno prati svaku kategorijalnopojmovnu prezentaciju, ublaži, koliko je moguće, izvjesnom dvostrukom upitnošću u odnosu na svako u knjizi aktuelizovano pitanje i problem. To znači da u centru pažnje ove knjige nije samo dilema što sa demokratijom, u smislu kako demokratiju “primijeniti”, već i dilema što demokratija jeste.


Ovu publikaciju finansijski je podržala Friedrich Ebert fondacija, Regionalna kancelarija Beograd.