Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori – godišnji izvještaj za 2015.

O publikaciji

Autorka: Ana Nenezić

Godina izdanja: 2016.


Projekat „Jednake šanse za sve medije“ ima za cilj da doprinese kreiranju jasnih mehanizama kontrole finansiranja medija iz javnih fondova i dodjele državne pomoći medijima u Crnoj Gori, a u skladu sa propisima Evropske unije i najboljim međunarodnim praksama i standardima.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je ovu temu otvorio u Crnoj Gori i prati je već pet godina. U tom pravcu, CGO je do sada sačinio četiri nacionalna i jedan međunarodni izvještaj, koji su relevantni izvori za brojne međunarodne zainteresovane adrese.

U cilju kontinuiranog praćenja ove problematične oblasti, ponovo je sprovedeno opsežno istraživanje, kroz koje su prikupljeni podaci za 2015.godinu, a koji se odnose na to kojim medijima, agencijama za odnose sa javnošću, produkcijskim kućama i agencijama za istraživanje javnog mnjenja, i u kojem iznosu, su organi javnog sektora na osnovu ugovora o pružanju usluga, specijaliziranih usluga ili po drugim osnovima uplatili novčana sredstva. Izrađena je i analiza koja daje ažuriran i sveobuhvatan pregled raspodjele javnih sredstava medijima za tu godinu – na nacionalnom i na lokalnom nivou. Takođe, s obzirom da se sada već može govoriti o trendovima u načinu raspodjele novca iz budžeta Crne Gore za finansiranje medija, dat je ilustrativan presjek ukupnih izdvajanja u trogodišnjem periodu.