Kakva nam organizacija vlade treba?

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autor: mr Vladimir Vučković

Godina izdanja: 2016.


Organizacija, funkcionalnost i transparentnost izvršne vlasti dominantno utiču na kvalitet političkih odluka, a samim tim i na kvalitet života svih građana i građanki izražen kroz domaćinski odnos vlasti prema resursima i javnom interesu.

Svaka država samostalno uređuje, u skladu sa svojim zakonskim okvirom, sastav i organizaciju izvršne vlasti, a zavisno od uspostavljenh prioriteta i ciljeva koji su definisani politikom te iste vlade, pri čemu bi logično bilo da se rukovodi realnim potrebama i mogućnostima.

Prakse su raznovrsne, a posljedično daju i različite rezultate.

Kakva to vlada treba Crnoj Gori? Što je uloga užih kabineta, koje su njihove prednosti i mane? Koliko nas koštaju članovi Vlade i savjetnici užeg kabineta? Kako do učinkovite organizacije vlade odgovorne građanima?

To su bila neka od polaznih pitanja koja su motivisala tim Centra za građansko obrazovanje (CGO) da se osvrne na postojeći sistem organizacije Vlade u Crnoj Gori, sa fokusom na uži kabinet i broj ministarstava, a uz korišćenje komparativne analize sa pojedinim državama u okruženju, kao i državama članicama EU, ali i onima koje to nijesu a iz drugih razloga mogu biti uzor Crnoj Gori.


Ova analiza je dio redovnih aktivnosti CGO-a u okviru potprograma Odgovornost i transparentnost vlasti.