Lokalne samouprave i javno-privatno partnerstvo

O publikaciji

Autorka: dr Jovana Marović

Godina izdanja: 2014.


Analiza “Lokalne samouprave i javno-privatno partnerstvo” izrađena je u okviru projekta Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!, a sa ciljem da ukaže na značaj transparentnog sprovođenja javno-privatnog partnerstva i koncesija kao instrumenata za unapređenje kvaliteta usluga i olakšavanje izgradnje infrastrukturnih objekata od javnog značaja na lokalnom nivou. Istovremeno, ova analiza je i nastavak istraživačke djelatnosti Instituta alternativa u ovim oblastima tokom koje je izrađeno više publikacija.

Na osnovu prikaza principa i značaja sprovođenja modela javno-privatnog partnerstva, na početku analize su predstavljeni kriterijumi za adekvatnu primjenu na lokalnom nivou. Ovaj dio je praćen pregledom problema sa kojima se suočavaju crnogorske lokalne samouprave u pravcu transparentnog sprovođenja javnoprivatnih partnerstava i koncesija, sa posebnim fokusom na 14 opština koje su obuhvaćene projektom. U analizi su predstavljene i dobre prakse u sprovođenju javno privatnih partnerstava na lokalnom nivou u zemljama u okruženju i zemljama Evropske unije. Na osnovu identifikovanih problema i izazova, formulisane su i preporuke za unapređenje ove oblasti u Crnoj Gori.


Publikacija je dio projekta “Korupcija na lokalnom nivou - nulta tolerancija!“, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa Institutom Alternativa (IA), NVO Bonum i NVO Nada, uz finansijsku podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i sufinansiranje od strane Norveške kraljevske ambasade.