Obrazovanje i omladinska politika u EU

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

 

 


Sa budžetom od skoro 7 milijardi € za period od 2007. do 2013, EU finansira niz aktivnosti uključujući razmjene,studijske posjete i umrežavanje. Projekti su namjenjeni ne samo učenicima i studentima, nego i nastavnicima, trenerima i ostalima koji su uključeni u obrazovne procese.

Cilj EU nije da razvije istovjetnu politiku obrazovanja za sve članice i potencijalne članice, već da uvažavajući sve specifičnosti svakog društva i prostora iskoristi brojne mehanizmime i sredstva kojima raspolaže, za podsticanje saradnje u ovoj oblasti. To se prvenstveno odnosi na program za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme – LLL) koji podstiče mobilnost i međuinstitucionalnu saradnju na svim nivoima obrazovanja u Uniji.

Politika za mlade predstavlja svojevrsni “ugovor” između države i mladih, koji nastaje u konsultativnom i partnerskom odnosu vlade, nevladinog sektora i mladih ljudi. Aktivna participacija mladih predstavlja okosnicu svake omladinske politike.


Liflet je dio projekta "EU Info bus - na putu ka EU! koji se finansira iz komunikacionog budžeta Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a sprovodi ga Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert i NVO Natura.