Participacijom protiv korupcije! – antikorupcijski mehanizmi na lokalnom nivou

O publikaciji

Autorke: Dina Bajramspahić, dr Jovana Marović, Milica Milonjić

Godina izdanja: 2014.


Korupcija u lokalnoj samoupravi je u neposrednoj vezi sa slabostima uprave, od organizacionih do tehničkih, upravljačkih i kadrovskih. Opštine imaju monopolsku poziciju kada je pružanje određenih usluga u pitanju što predstavlja pogodan okvir za koruptivne radnje. Prostor za korupciju na lokalnom nivou je širok, budući da usluge pružaju i imaju direktan kontakt sa korisnicima gotovo svi službenici/e – od najnižih do najviših nivoa vlasti. Najčešći oblici korupcije u lokalnim samoupravama se odnose na oslobađanje plaćanja komunalija i poreza pojedinih subjekata, finansiranje projekata, radova ili usluga koji ne bi trebalo da dobiju podršku ili je ta podrška obezbijeđena u mnogo većem iznosu. Koruptivne radnje mogu biti u vezi i sa netransparentnim zapošljavanjem u organima lokalne uprave ili javnim ustanovama čiji je osnivač opština; prodajom ili zakupom oštinske zemlje, nabavkom roba ili usluga mimo procedura ili postupka javne nabavke, itd.


Publikacija je dio projekta “Korupcija na lokalnom nivou - nulta tolerancija!“, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa Institutom alternativa (IA), NVO Bonum i NVO Nada, uz finansijsku podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i sufinansiranje od strane Norveške kraljevske ambasade.