Političke doktrine

Preuzmite publikaciju

Preuzmite publikaciju

Autor: Prof. dr Radovan Radonjić

Godina izdanja: 2010.


Svojevremeno je Žan Žak Ruso, začuđen mnogim prazninama, dilemama i nedorečenostima u političkoj misli svog vremena, zapisao: „Teško mogu da shvatim kako to da u jednom vijeku u kome je svima tobože toliko stalo do lijepih znanja, ne mogu da se nađu dva složna čovjeka, oba bogata, jedan novcem, drugi duhom, pa da jedan žrtvuje dvadeset hiljada srebrnjaka, a drugi deset godina života radi jednog slavodobitnog putovanja oko svijeta, da bi proučili, ne uvijek samo kamenje i biljke, nego jednom već i čovjeka i njegova ponašanja, dvojica kojima bi, poslije toliko vjekova posvećenih premjeravanju i posmatranju doma, palo najzad na pamet da upoznaju njegove stanovnike“. Nešto slično, s jednako dobrim razlozima, mogao bi da kaže i bilo koji savremeni analitičar misaonih dometa u oblasti politike i političkog. On bi, naime, isto kao i Ruso, mogao da primijeti da u mnogim slojevima naučne i teorijske misli okrenute politici i političkom i dalje ima puno neapsolviranih pitanja, kao što i u sferi emocionalnog, gdje se vrši konverzija saznajnih “imputa” u aksiološkoetičke racionalizacije i sudove, ima kojekakvih primjesa transcendentalnog, dvosmislenog ili tek prepoznatog kao problem. Ono u čemu se ovaj potonji vjerovatno ne bi saglasio sa Rusoom, bila bi ocjena da se osnovni razlog za „nedovoljnu upoznatost stanovnika svijeta sa sobom“, kad je u pitanju politička naučna i teorijska misao, ne nalazi toliko u nedovoljnom broju bogatih novcem i obdarenih umom koji bi zdušno prionuli tom poslu, koliko u tome da se radi o zahtjevu koji, sve i kad bi se htjelo, nije moguće jednokratno ostvariti.