Politički kriterijumi u procesu stabilizacije i pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji

O publikaciji

Autor: mr Aleksandar Saša Zeković

Godina izdanja: 2008.


Predmet istraživanja ovog rada jesu preduslovi koje zainteresovane zemlje moraju zadovoljiti kako bi pristupile Evropskoj uniji (EU) odnosno politička dimenzija kriterijuma pristupanja, kao i izazova sa kojim se Crna Gora suočava ili se može suočiti u procesu stabilizacije i pridruživanja.

EU je utemeljena na principima slobode, demokratije, vladavini prava, poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda. Od pada Berlinskog zida politikom Evropske unije (EU) dominira ideja o daljem proširenju. Prema osnivačkim dokumentima EU može pristupiti svaka zainteresovana evropska država koja poštuje postavljene temeljne principe. Države koje joj žele pristupiti prije svega su obavezane principima i načelima na kojima počiva sama Unija. Preduslov evropskih integracija je funkcionalno prihvatanje demokratije i ostvarenje njene pune djelotvornosti, što znači da su integracije direktno zavisne od procesa reformi i demokratske stabilnosti društva koje se želi pridružiti EU.

Cilj ovog rada je da kroz istorijsku retrospektivu evropskih integracija, predstavljanje ciljeva, politika i institucija EU, iskustava drugih zemalja i analizom dosadašnjih aktivnosti i napora Evropske komisije i Vlade Crne Gore predstavi važnost političkih krtiterijuma u pristupanju EU.