Politika zaštite potrošača u Evropskoj uniji

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

 

 


Stalno unaprijeđivanje statusa potrošača, prosperitet i rast životnog standarda predstavljaju jedan od osnovnih ciljeva EU. Oni su ugrađeni u osnivačke ugovore EU, a politika zaštite potrošača je jedna od osnovnih politika EU, bez koje je danas gotovo nezamislivo funkcionisanje jedinstvenog tržišta EU. Ugovorom o Evropskoj uniji, kojim je izmijenjen Ugovor o osnivanju EZ, politika zaštite potrošača postaje zvanična politika EU. Ugovorom iz Amsterdama i članom 153. definisan je sadašnji minimalni nivo zaštite potrošača u EU kroz prava kao što su: zaštita zdravlja i sigurnost potrošača; zaštita ekonomskih interesa potrošača; pravo potrošača da budu informisani i obrazovani; pravo na naknadu štete i udruživanje, zastupanje i učešće potrošača, radi ostvarenja njihovih prava.

EU je u svom strateškom dokumentu o zaštiti potrošača za period 2007-2010. naglasila nekoliko važnih prioriteta za koje smatra da je neophodno pojačati aktivnosti. U takve oblasti spadaju: jačanje prekograničnih rješavanja potrošačkih sporova; stavljanje naglaska na prava putnika u pogledu vazdušnog i željezničkog saobraćaja; utemeljenje interesa potrošača u pogledu elektronske trgovine. Veću pažnju treba posvetiti i zaštiti prava potrošača u oblasti usluga od opšteg interesa (UOI) kao što su snabdijevanje strujom, gasom, lokalni javni prevoz, telekomunikacije, poštanske usluge, vodosnabdevanje, itd.


Liflet je dio projekta "EU Info bus - na putu ka EU! koji se finansira iz komunikacionog budžeta Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a sprovodi ga Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert i NVO Natura.