Prvih sedam godina crnogorskih pregovora sa EU

O publikaciji

Autori: Miloš Vuković, Daliborka Uljarević

Godina izdanja: 2020. 


Pregovori Crne Gore o pristupanju Evropskoj uniji (EU) počeli su 29. juna 2012. godine u skladu sa novim pristupom Evropske unije koji stavlja težište na vladavinu prava. To podrazumijeva otvaranje i zatvaranje pregovora sa dva ključna poglavlja – 23 (Pravosuđe i temeljna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbijednost). Sedam godina kasnije, Crna Gora je otvorila 32 od 33 pregovaračka poglavlja, od kojih su samo tri privremeno zatvorena – 25 (Nauka i istraživanje), 26 (Obrazovanje i kultura) i 30 (Vanjski odnosi), uz napomenu da u poglavljima 25 i 26 EU praktično nema pravnu tekovinu pa nijesu ni postojala mjerila, a za poglavlje 30 je trebalo usvojiti jedan akcioni plan.

Prilikom otvaranja pregovora, očekivanja crnogorske javnosti bila su velika. Na pregovore se gledalo kao na put ka potrebnoj demokratskoj transformaciji crnogorskog društva, koji će donijeti konkretne i pozitivne promjene u institucijama, procedurama, standardima, itd. u različitim ekonomskim i društvenim oblastima, i što će sve ukupno unaprijediti kvalitet života građana Crne Gore. Entuzijazam su širili i crnogorski zvaničnici sa olako obećanom brzinom ulaska u EU. Prvi pregovarač Crne Gore sa EU, Aleksandar Andrija Pejović, navodio je kao ciljanu godinu okončanja pregovora kraj 2018.godine. Međutim, na kraju 2018.godine Crna Gora nije ni na pola puta iako pregovara već sedam godina, a što je duže već od prosjeka svih država koje su ušle u EU u posljednjim krugovima proširenja.


Izdavanje ove publikacije podržalo Ministarstvo javne uprave Vlade Crne Gore u okviru projekta “Pregovarajmo zajedno za EU” koji sprovodi CGO.