Uloga lokalnog parlamenta u borbi protiv korupcije

O publikaciji

Autori: Boris Marić, Marko Sošić, Vladimir Vučković

Godina izdnja: 2014.


Uloga skupštine opštine u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou je nezaobilazna, iako ni danas nije približno onakva kakva bi trebalo da bude. Proces decentralizacije je trajan proces koji mora biti pod stalnim nadzorom javnosti, i sa konačnim ciljem uspostavljanja održivog sistema borbe protiv korupcije. Takav sistem treba da suštinski zamijeni aktuelni populističko tribunski pristup toj borbi koji ne proizvodi mjerljive rezultate.

Postavlja se pitanje: zašto građani i građanke sebe doživljavaju kao nedovoljno uticajne u odnosu na svoje predstavnike/ce koje biraju na izborima? Paradoksalno je da se građani i građanke osjećaju nemoćno u odnosu na svoje predstavnike/ce, iako je upravo Zakon o lokalnoj samoupravi javnu raspravu na lokalnom nivou uveo kao obaveznu. Dodatno, normiran je čitav set propisanih mogućnosti za učešće građana i građanki u donošenju odluka. Međutim, situacija u praksi se nije značajnije promjenila, kao ni percepcija o mogućnosti ostvarivanja potrebnog uticaja. Uzrok prvo treba tražiti u samim građanima i građankama, a nakon toga u demokratskim institucijama i predstavnicima/cama koji u njima sjede.


Publikacija je dio projekta “Korupcija na lokalnom nivou - nulta tolerancija!“, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa Institutom alternativa (IA), NVO Bonum i NVO Nada, uz finansijsku podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i sufinansiranje od strane Norveške kraljevske ambasade.