Udhëzues për zgjedhjet

O publikaciji

Autori: dr Nikolla Mugosha

Viti: 2022.


Ky udhëzues është i dedikuar kryesisht votuesve, subjektëve që marrin pjesë në procesin zgjedhor, vëzhguesve, mediave, por edhe të tjerëve që janë të interesuar të mësojnë më shumë rreth procesit zgjedhor në Mal të Zi.

Ky është udhëzuesi i parë për zgjedhjet në të cilin jepet një shqyrtim të të gjitha çështjeve relevante të legjislacionit zgjedhor pozitiv malazez dhe i cili u ofron subjekteve të interesuara një aspekt praktik kur bëhet fjalë për të drejtat dhe detyrimet e tyre në procesin zgjedhor.

Udhëzuesi është i natyrës informative dhe në të jan të dhëna përgjigjet e pyetjeve pa interpretuar kuptimin e dispozitave individuale. Arsyeja e kësaj qasjeje është që udhëzuesi të jetë më konciz dhe jo i rënduar me finesat ligjore që nuk janë në fokusin e interesit të atyre për të cilët është synuar. Në të njëjtën kohë, përgjigjet janë të përmbledhura dhe konkrete për të gjitha pyetjet kyçe të rregulluara me rregulloren pozitive, e që kanë të bëjnë me procedurën e zgjedhjeve.