Mira Popović Trstenjak, koordinatorka programa Demokratizacija i evropeizacija

Mira Popović, koordinatorka programa Demokratizacija i evropeizacija

Mira Popović Trstenjak je magistrirala upravno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je i specijalizirala na građansko-pravnom smjeru Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima. Pohađala je Ciklusa predavanja o Žaku Lakanu u CGO-u, a završila je i Školu demokratije u organizaciji CGO-a i fondacije Friedrich Ebert (FES), Regionalnu školu demokratije FES-a i Školu javnih politika Instituta Alternativa (uključujući i kasnije napredne nivoe u oblasti monitoringa i evaluacije javnih politika). Usavršavala se i u oblasti (anti)diskriminacije, mirovnim studijama, upravljanju projektima i grant programima, principima stručnog obrazovanja, karijernoj orijentaciji, osnovama budžetskog sistema, transparentnosti javnih nabavki, itd. Učestvovala je na Međunarodnoj ljetnjoj školi o evropskim integracijama Alpbach foruma i na Međunarodnoj ljetnoj školi u Gracu o medijima i društvu. Kroz stručne studijske posjete u oblasti pružanja besplatne pravne pomoći boravila je u Londonu, Dablinu i Bukureštu. Tokom 2017. i 2018. se usavršavala u oblasti pisanja prijedloga praktičnih javnih politika i strateškog planiraja kroz TRAIN program, u organizaciji Njemačkog savjeta za međunarodne odnose (DGAP). Bila je saradnica prilikom izrade Funkcionalne analize pravosuđa u Crnoj Gori u okviru projekta Svjetske banke. Dodatno, bila je članica radnih grupa za izmjenu i dopunu Zakona o visokom obrazovanju, izradu Zakona o akademskom integritetu, Analize priznavanja obrazovnih isprava u visokom obrazovanju, kao i Strategije otvorenosti Vlade Crne Gore 2021-2025. Članica je IPA Sektorskog nadglednog odbora u oblasti obrazovanja. Angažman u CGO-u započela je stažiranjem i stručnim osposobljavanjem. Tokom studija bila je članica ELSA Crne Gore, aktivna u odsjeku za marketing. Predavačica je u Školi ljudskih prava CGO-a i u certifikovanom programu Uprave za kadrove za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta. Autorka je ili koautorka publikacija: Obrazovanje odraslih u Crnoj GoriTri godine kršenja ustava – ko je odgovoran?Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori?Počasna državljanstva – kome se i kako dodjeljuju?; Da li su besplatni udžbenici zaista besplatni?; Akademska čast na crnogorski način – plagijati u Crnoj Gori i njihovo (ne)procesuiranjeNauka iza zatvorenih vrata: nedostatak transparentnosti na UCG-u i što treba učiniti povodom toga?Imam pravo da znam – izvještaj o transparentnosti lokalnih samouprava na primjeru Glavnog grada Podgorice, Kotora i Pljevalja; Koliko su (ne)transparentne crnogorske lokalne samouprave?; Univerzitetski zidovi – Analiza stanja u oblasti transparentnosti rada visokoobrazovnih institucija; Scenariji za regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu 2025; Otvorena pravda – analiza transparentnosti crnogorskog pravosuđa, Antikorupcijske politike na lokalnom nivou i šta pokazuje rendgen?, Indeks transparentnosti crnogorskih opština za 2019, i Finansijska alhemija Univerziteta Crne Gore. Tečno govori engleski i italijanski, a služi se španskim i francuskim jezikom.