Snežana Kaluđerović, viša pravna savjetnica

Snežana Kaluđerović je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Položila je stručni ispit za rad u državnim organima. Od 2009, zapošljena je u Centru za građansko obrazovanje (CGO), prvo kao saradnica, kasnije kao pravna savjetnica, pa koordinatorka programa i viša pravna savjetnica. Uspješno je prošla obuku za povjerioce u stečajnom postupku u organizaciji Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), trening za trenere izbornih procedura u organizaciji CeMI-ja i trening o pisanju i upravljanju projektima finansiranim iz fondova EU. Završila je  Školu za razvoj regionalnih politika – javne politike za jednake šanse, u organizaciji fondacije Fridrich Ebert, zatim Školu evropskih integracija, u organizaciji CGO-a, CRNVO-a i EPuCG, uz podršku FOSI ROM, a ranije i Školu govorništva na Pravnom fakultetu, tokom koje je učestvovala na brojnim takmičenjima u zemlji i inostranstvu na kojima je osvajala individualne i ekipne nagrade. Tokom studija, radila je kao asistentkinja na projektu OEBS-a koji se odnosio na praćenje suđenja. Nakon diplomiranja, bila je angažovana kao saradnica na programima u Uniji poslodavaca Crne Gore. Pripravnički staž je odradila, i dodatno radno iskustvo stekla, u Osnovnom sudu u Podgorici u kojem je bila četiri godine. Bila je članica Savjeta za razvoj NVO. Takođe, bila je članica radnih grupa za izradu Strategije razvoja visokog obrazovanja, Strategije podrške talentovanim učenicima/cama i seta pravilnika (Pravilnik o sadržaju i obrascu Europass dokumenata kao i način njihovog popunjavanja; Pravilnik o bližem načinu i postupku priznavanja inostranih sertifikata; Pravilnik o načinu i postupku provjere znanja, vještina i kompetencija u postupku sticanja nacionalne stručne kvalifikacije kao i sastav, način rada i druga pitanja od značaja za rad komisije; Pravilnik o bližem načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence za rad ispitivača kao i obliku i sadržaju licence za rad ispitivača; Pravilnik o obliku i sadržaju sertifikata; Pravilnik o sadržaju, načinu i postupku vođenja evidencije u postupku sticanja nacionalne stručne kvalifikacije ili priznavanja inostranog sertifikata kao i sadržaj registra) pri Ministarstvu prosvjete, kao i radne grupe za izradu nacrta Zakona o sprječavanju korupcije u okviru Ministarstva pravde. Članica je redakcija i uređivačkih odbora nekoliko publikacija. Koautorka je publikacija: Finansijska alhemija Univerziteta Crne Gore – uvid u finansiranje UCG od 2015. do 2019. godine; Ljudska prava u Crnoj Gori 2010. i 2011. godina; O čemu pregovaramo i što nam pregovori sa EU donose; Pravosuđe i sud javnosti; Ravnopravnost – regulativa i realnost u Crnoj Gori; Tri godine kršenja ustava – ko je odgovoran?; Uloga inspekcije u borbi protiv korupcije; Činjenice i predrasude – finansiranje NVO i političkih partija u Crnoj Gori iz javnih fondova i Da li su besplatni udžbenici zaista besplatni? Govori engleski jezik.