Misli lokalno – djeluj lokalno! – borba protiv korupcije na lokalnom nivou

Iako je problem korupcije na nacionalnom nivou jedan od ključnih izazova sa kojima se Crna Gora suočava u demokratizaciji i evropeizaciji, korupcija na lokalnom nivou dugo nije bila prepoznata kao pitanje kojem se mora posvetiti pažnja. A upravo je izostanak učinkovitosti i odgovornosti na lokalnom nivou rezultirao i sa enormnim dugovima crnogorskih lokalnih samouprava, koji su u prvom kvartalu 2015.godine iznosili 349 miliona EUR, pri čemu praktično sistem odgovornosti ne postoji u praksi, a rijetki su i primjeri efektivnog procesuiranja slučajeva korupcije na lokalnom nivou od strane nadležnih organa.

Na bazi rezultata iz prethodnog projekta «Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!», koji je Centar za građansko obrazovanje (CGO) sproveo sa partnerima, koncipiran je projekat «Misli lokalno – djeluj lokalno! – borba protiv korupcije na lokalnom nivou», koji je CGO realizovao u saradnji sa NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Inkubator – Prostor za nezavisne kulturne inicijative iz Kotora i NVO Centar za istraživačko novinarstvo – CIN iz Podgorice, u periodu od decembra 2015. do novembra 2017.godine. Projekat je finansirala Evropska unija u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2015, a kofinansiralo Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Holandije. Ova akcija bila je u skladu sa Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23, koji je predvidio pripremu i usvajanje akcionih planova za borbu protiv korupcije za svaku jedinicu lokalne samouprave.

Da li su postojeći kapaciteti i mehanizmi za prevenciju i represiju korupcije na lokalnom nivou dovoljni da bi se opštine izborile sa ovom pojavom? Koji su rezultati rada opština i kako unaprijediti sistem da bi ti rezultati bili vidljiviji, efikasniji i dugoročniji? Na koji način OCD mogu doprinijeti u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou? Koliko su građani i građanke upoznati sa štetnim oblicima i posljedicama korupcije na lokalnom nivou i kako ocjenjuju antikoruptivne mehanizme i institucije, ali i druge aktere koji mogu unaprijediti ili usporiti borbu protiv korupcije? Ovo su neka od brojnih pitanja na koje je projekat «Misli lokalno – djeluj lokalno! – borba protiv korupcije na lokalnom nivou» pružao odgovore.

Misli lokalno - djeluj lokalno!

Opšti cilj bio je doprinos učešću civilnog društva u sprovođenju antikoruptivnih politika kroz monitoring, izvještavanje i nadgledanje aktivnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori. Specifični cilj projekta bio je unaprijeđenje kapaciteta manjih organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori u praćenju antikoruptivnih strategija i aktivnosti na lokalnom nivou kroz razmjenu informacija, iskustava i finansijsku podršku.

Tokom realizacije projekta, pažnja je bila usmjerena na analizu i procjenu kapaciteta lokalnih samouprava u Crnoj Gori da efikasno spriječavaju i da se bore protiv korupcije, i to kroz prizmu postignutih rezultata u realizaciji mjera sadržanih u ključnim antikorupcijskim dokumentima na lokalnom nivou, ali i kroz percepcije građana i građanki. Dodatno, pružena je direktna podrška OCD, različitog stepena razvoja, dodjelom finansijskih sredstava za sprovođenje projekata u lokalnim zajednicama, jačanjem njihovih kapaciteta radi uspješne realizacije tih projekata u skladu sa evropskim pravilima, obezbjeđivanjem kontinuiranog mentorstva i savjetovanja tokom trajanja projekata. Na ovaj način, OCD koje nijesu bile korisnice IPA programa u Crnoj Gori stekle su znanja i vještine u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, ali i upravljanju projektima iz EU fondova. Takođe, u cilju uključivanja građana i građanki u borbu protiv korupcije u njihovim lokalnim zajednicama sprovedena je široka informativna kampanja u crnogorskim opštinama, dok je kroz seriju objavljenih istraživačkih tekstova o konkretnim slučajevima korupcije dodatno skrenuta pažnja javnosti na razorne posljedice ove pojave.

Projektom su produkovane brojne preporuke i mogući odgovori na probleme prouzrokovane korupcijom na lokalnom nivou i to kroz direktnu saradnju sa organizacijama civilnog društva (OCD), građanima/kama, lokalnim vlastima i drugim zainteresovanim stranama.

Kroz projekat je urađeno i istraživanje javnog mnjenja o percepciji korupcije na lokalnom nivou, čije nalaze možete pronaći OVDJE.

Materijali za konkurs za podršku OCD u Crnoj Gori u oblasti lokalnih antikoruptivnih aktivnosti – II poziv

IPA Konkurs II 2016
IPA II Vodic 2016
IPA II Prijavni formular 2016
IPA II Aneks I Matrica logičkog okvira 2016
IPA II Aneks II Budzet 2016

Materijali za konkurs za podršku OCD u Crnoj Gori u oblasti lokalnih antikoruptivnih aktivnosti – I poziiv IPA Konkurs 2016

IPA Vodic 2016
IPA Prijavni formular 2016
IPA Aneks I Matrica logickog okvira 2016
IPA Aneks II Budzet 2016
IPA 2016 Pojasnjenja
IPA 2016 Ispravka IIPA Konkurs II 2016

Informacije o podržanim projektima za oba poziva se mogu naći OVDJE.