OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE

Iako proces pristupnih pregovora sa Evropskom unijom vodi država kroz svoje institucije, civilni sektor u tom procesu ima dragocjenu ulogu. Uključenost civilnog društva, koju podstiče i EU, predstavlja važan doprinos jačanju participativne demokratije, odnosno omogućavanju zagovaranja interesa građana i građanki tokom oblikovanja javnih politika i strategija, kao i donošenja zakona kojima se uređuju pitanja od javnog interesa. No, postoji mnogo prostora za sadržajna i kvalitativna unaprjeđenja u ovoj oblasti.

Jedan od velikih izazova za aktivnije učešće organizacija civilnog društva (OCD) jesu i njihovi kapaciteti, posebno kad je riječ o manjim organizacijama ili onima koji djeluju van Glavnog grada Podgorice. Istovremeno, vlasti uglavnom formalno i simbolično prepoznaju potencijal i značaj civilnog društva. Tako se propušta prilika da se iskoriste, inače oskudni, postojeći resursi, i posljedično ograničavaju dometi razvoja funkcionalne demokratije. Takođe, nedostatnosti sistemskih mehanizama onemogućavaju realizaciju aktivnosti civilnog društva u punom kapacitetu.

Poboljšanje prakse konsultovanja OCD treba da se zasniva na boljem planiranju, većem stepenu transparentnosti, otvorenosti i inkluzivnosti institucija prema prijedlozima koji dolaze iz civilnog društva. S druge strane, efektivnije učešće OCD zahtijeva izgradnju kapaciteta i iskustava, kao i umrežavanje organizacija, ali i umrežavanje i saradnju sa institucijama. Međutim, to podrazumijeva i podsticajniji pravni i politički okvir, reduciranje administrativnih zahtjeva i birokratskih opterećenja, kao i uređenje načina finansiranja koje bi odgovorilo na potrebe na koje ukazuju kredibilne organizacije.

OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE

NVO sektor ima veliko povjerenje javnosti u Crnoj Gori, što potvrđuju istraživanja javnog mnjenja. Istovremeno, NVO sektor je i pod teretom velikih očekivanja od strane različitih zainteresovanih strana, a nerijetko i nerazumijevanja okvira u kojem djeluje i realnih mogućnosti.

Imajući u vidu navedeno, opšti cilj projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE je doprinos prepoznavanju, od strane državnih institucija, osnaženog civilnog društva koje aktivno učestvuje u oblikovanju procesa integracije Crne Gore u EU. Specifični ciljevi su: 1) unaprjeđenje pravnog i finansijskog okvira za rad OCD i podrška aktivnom uključenju OCD u proces donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou; 2) jačanje kapaciteta OCD da budu profesionalni, učinkoviti i odgovorni akteri u participativnom demokratskom procesu, ali i da budu vidljiviji u zemlji; 3) jačanje odgovornosti i transparentnosti organa javnog sektora, posebno u pogledu procesa pristupanja EU.

U ovom pravcu, predviđena je finansijska podrška za oko 50 projekata koje će sprovoditi oko 100 OCD, samostalno ili u partnerstvu sa drugim OCD ili lokalnim organima, radeći na pitanjima koja su relevantna za demokratizaciju i evropeizaciju Crne Gore, zatim razvoj i primjena niza preporuka i zaključaka koje se odnose na modalitete poboljšanja pravnog, institucionalnog i administrativnog okvira u kojem djeluju OCD. Očekuje se da će, na ovaj način, kapaciteti oko 100 OCD da prate javne politike biti osnaženi, a što će se ilustrovati i kroz oko 50 uspješno realizovanih podržanih projekata OCD ili konzorzijuma OCD i lokalnih samouprava. Istovremeno, radiće se na razmjeni dobrih praksi i zajedničkom zagovaranju, gdje je to primjenljivo, onih OCD koje učestvuju u ovom projektu. Sve će to pratiti godišnji monitoring izvještaji i analize o napretku u oblasti demokratizacije i ulozi OCD, koji će biti osnov i za argumentovane javne forume. U konačnici, rezultatima je predviđeno da će se kod makar 30, 000 građana i građanki podići nivo znanja i svijest o značaju rada i servisa koje pružaju OCD širom Crne Gore.

Jedna od ključnih aktivnosti projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE se odnosi na direktnu podršku OCD. U tom dijelu, biće sprovedeno pet konkursa, kroz koje će biti raspodijeljena finansijska sredstva, ali i ojačani kapaciteti podržanih OCD, kroz poseban i sveobuhvatan program, kako bi uspješno realizovali svoje aktivnosti u skladu evropskim pravilima.

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira ga Ministarstvo javne uprave.

V konkurs za podršku projektima OCD u Crnoj Gori

Ispravka I
Oglas V
Vodič V
Prijavni formular V
Aneks Prijedlog budžeta V
Pojašnjena

IV konkurs za podršku projektima OCD u Crnoj Gori

Oglas IV
Vodič IV
Prijavni formular IV
Aneks Matrica logičkog okvira IV
Aneks Prijedlog budžeta IV

III konkurs za podršku projektima OCD u Crnoj Gori
Oglas III
Vodič III
Prijavni formular III
Aneks Matrica logičkog okvira III
Aneks Prijedlog budžeta III
Pojašnjenja III

II konkurs za podršku projektima OCD u Crnoj Gori

Oglas II
Vodič II
Prijavni formular II
Aneks Matrica logičkog okvira II
Aneks Prijedlog budžeta II
Pojašnjenja II
Podržani projekti na II konkursu
Podržani projekti na II konkursu (ALB)

I konkurs za podršku projektima OCD u Crnoj Gori

Oglas I
Vodič I
Prijavni formular I
Aneks Matrica logičkog okvira I
Aneks Prijedlog budžeta I
Pojašnjenja I
Podržani projekti na I konkursu
Podržani projekti na I konkursu (ALB)